Nigel Farage: Tahle EU je nový komunismus

A jaká ironie, když ruský premiér Dmitrij Medveděv zhodnotil vaše činy a řekl: “Můžu to srovnat jedině s rozhodnutími, která činili sovětští politici.” Tahle Evropská unie je nový komunismus.

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Evropský parlament, Štrasburk, 17. dubna 2013; Debata: Současná situace na Kypru

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Pan Farage má slovo.

3
00:00:05,000 –> 00:00:08,000
Už před lety paní Thatherová rozpoznala pravdu za evropským projektem.

4
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
Viděla, že odebírá demokracii národním státům

5
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
a předává moc lidem, kteří jsou z velké části neodpovědní.

6
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
Ona věděla, že euro nebude fungovat,

7
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
takže věděla, že tohle je hodně nebezpečný plán.

8
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
My v UKIPu máme stejný názor

9
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
a několik let jsem se v tomto parlamentu snažil předpovídat,

10
00:00:27,000 –> 00:00:31,000
co uděláte jako další krok v pokračující krizi eura.

11
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
Ale ani já jsem si ve svých nejpesimističtějších proslovech nepředstavil,

12
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
pane Rehne, že vy a ostatní v Trojce se uchýlíte

13
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
na úroveň obyčejných kriminálníků

14
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
a ukradnete lidem peníze z bankovních účtů,

15
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
abyste i nadále udrželi při životě tuhle absolutní katastrofu jménem euro.

16
00:00:48,000 –> 00:00:52,000
Dokonce jste se pokusili sebrat peníze drobným střadatelům

17
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
v přímém rozporu se slibem, který jste dal v roce 2008.

18
00:00:56,000 –> 00:00:58,000
Takže tu máme precedens,

19
00:00:58,000 –> 00:01:02,000
a když se podíváme na země jako Španělsko, kde bankrotuje

20
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
z roku na rok o 45 % více podniků,

21
00:01:05,000 –> 00:01:10,000
vidíme, jaký je váš plán pro další bailouty, které přijdou.

22
00:01:10,000 –> 00:01:15,000
Musím říct, že zpráva, kterou to vysílá k investorům, je hlasitá a jasná:

23
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
Dostaňte své peníze z eurozóny, než si pro vás přijdou.

24
00:01:19,000 –> 00:01:21,000
Co jste na Kypru udělali,

25
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
vlastně jste zahráli euru umíráček.

26
00:01:25,000 –> 00:01:28,000
Nikdo v mezinárodním společenství

27
00:01:28,000 –> 00:01:30,000
už nebude mít důvěru, aby tam nechal svoje peníze.

28
00:01:30,000 –> 00:01:34,000
A jaká ironie, když ruský premiér Dmitrij Medveděv

29
00:01:34,000 –> 00:01:37,000
zhodnotil vaše činy a řekl:

30
00:01:37,000 –> 00:01:42,000
“Můžu to srovnat jedině s rozhodnutími, která činili sovětští politici.”

31
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
A pak tady máme nový německý návrh, který říká,

32
00:01:46,000 –> 00:01:50,000
že bychom vlastně měli zkonfiskovat hodnotu majetků

33
00:01:50,000 –> 00:01:55,000
lidí v jihoevropských zemích eurozóny.

34
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
Tahle Evropská unie je nový komunismus.

35
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
Je to moc bez limitů.

36
00:02:01,000 –> 00:02:06,000
Vytváří vlnu lidského neštěstí a čím dříve ji smeteme, tím lépe.

37
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
Ale co na to vy, co na to tenhle parlament?

38
00:02:09,000 –> 00:02:13,000
Tento parlament má možnost hnát Komisi k odpovědnosti.

39
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
Předložil jsem návrh na vyslovení nedůvěry.

40
00:02:16,000 –> 00:02:20,000
Zajímalo by mě, jestli někdo z vás bude mít dost odvahy na to,

41
00:02:20,000 –> 00:02:22,000
aby ho podpořil. Velmi o tom pochybuji.

42
00:02:22,000 –> 00:02:25,000
A vidím, že máme v Evropě novou paní Thatcherovou

43
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
a jmenuje se Frits Bolkestein.

44
00:02:28,000 –> 00:02:31,000
Řekl o tomto parlamentu – připomínám, že je to bývalý komisař:

45
00:02:31,000 –> 00:02:34,000
“Už nezastupuje holandského ani evropského občana.

46
00:02:34,000 –> 00:02:37,000
Evropský parlament žije ve své fantazii o federaci,

47
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
která už není udržitelná.”

48
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
A jakou má pravdu.

49
00:02:45,000 –> 00:03:02,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
European Parliament, Strasbourg 17 April 2013; Debate: Current Situation in Cyprus

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Mr Farage has the floor.

3
00:00:05,000 –> 00:00:08,000
Years ago, Mrs Thatcher recognised the truth behind the European Project.

4
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
She saw that it was about taking away democracy from nation states

5
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
and handing that power to largely unaccountable people.

6
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
Knowing as she did that the euro would not work

7
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
she saw that this was a very dangerous design.

8
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
Now we in UKIP take that same view

9
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
and I tried over the years in this parliament to predict

10
00:00:27,000 –> 00:00:31,000
what the next moves would be as the euro disaster unfolded.

11
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
But not even me, in my most pessimistic of speeches would have imagined,

12
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
Mr Rehn, that you and others in the Troika would resort

13
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
to the level of common criminals

14
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
and steal money from peoples’ bank accounts

15
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
in order to keep propped up this total failure that is the euro.

16
00:00:48,000 –> 00:00:52,000
You even tried to take money away from the small investors

17
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
in direct breach of the promise you made back in 2008.

18
00:00:56,000 –> 00:00:58,000
Well the precedent has been set,

19
00:00:58,000 –> 00:01:02,000
and if we look at countries like Spain where business bankruptcies

20
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
are up 45% year on year,

21
00:01:05,000 –> 00:01:10,000
we can see what your plan is to deal with the other bailouts as they come.

22
00:01:10,000 –> 00:01:15,000
I must say, the message this sends out to investors is very loud and clear:

23
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
Get your money out of the Eurozone before they come for you.

24
00:01:19,000 –> 00:01:21,000
What you have done in Cyprus

25
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
is you actually sounded the death knell of the euro.

26
00:01:25,000 –> 00:01:28,000
Nobody in the international community

27
00:01:28,000 –> 00:01:30,000
will have confidence in leaving their money there.

28
00:01:30,000 –> 00:01:34,000
And how ironic to see the Russian prime minister Dmitry Medvedev

29
00:01:34,000 –> 00:01:37,000
compare your actions and say,

30
00:01:37,000 –> 00:01:42,000
‘I can only compare it to some of the decisions taken by the Soviet authorities.’

31
00:01:42,000 –> 00:01:46,000
And then we have a new German proposal that says that actually

32
00:01:46,000 –> 00:01:50,000
what we ought to do is confiscate some of the value of peoples’

33
00:01:50,000 –> 00:01:55,000
properties in the southern Mediterranean eurozone states.

34
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
This European Union is the new communism.

35
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
It is power without limits.

36
00:02:01,000 –> 00:02:06,000
It is creating a tide of human misery and the sooner it is swept away the better.

37
00:02:06,000 –> 00:02:09,000
But what of this place, what of the parliament?

38
00:02:09,000 –> 00:02:13,000
This parliament has the ability to hold the Commission to account.

39
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
I have put down a motion of censure debate on the table.

40
00:02:16,000 –> 00:02:20,000
I wonder whether any of you have the courage to recognise it

41
00:02:20,000 –> 00:02:22,000
and to support it. I very much doubt that.

42
00:02:22,000 –> 00:02:25,000
And I am minded that there is a new Mrs Thatcher in Europe

43
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
and he is called Frits Bolkenstein.

44
00:02:28,000 –> 00:02:31,000
And he has said of this parliament – remember he is a former Commissioner:

45
00:02:31,000 –> 00:02:34,000
‘It is not representative anymore for the Dutch or European citizen.

46
00:02:34,000 –> 00:02:37,000
The European Parliament is living out a federal fantasy

47
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
which is no longer sustainable.’

48
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
How right he is.

49
00:02:45,000 –> 00:03:02,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz