Nigel Farage a Daniel Hannan bojují za demokracii

Video je trochu zmatečné a tak výjimečná situace si žádá rozsáhlejší vysvětlení.

V době kolem přijímání Lisabonské smlouvy protestovala skupina zhruba 50 poslanců proti tomuto ohavnému podvodu, který ani nebyl schvalován referendy. Jako formu protestu zvolili parlamentní obstrukci, ve svém počtu spíše mini-obstrukci, kdy využívali parlamentních procedur, např. jednominutového “vysvětlení hlasování” a jeden za druhým požadovali referenda Lisabonské smlouvě. Přinejhorším by to zdrželo oběd pro zbytek poslanců ani ne hodinu.

Tehdejší předseda Evropského parlamenthu Hans-Gert Pöttering zaslal dopis Výboru pro ústavní otázky, ve kterém se ho ptal, co s tím má dělat. Výbor, jehož členem byl např. v ČR známý Jo Lenin, mu odepsal, že může poslancům nevyhovět, pokud se domnívá, že zneužívají jednací řád k obstrukcím. Což je samozřejmě zcela ilegální — představte si, že by předsedkyně Sněmovny ČR měla právo neudělit slovo poslancům opozice, protože by si myslela, že vládu už kritizují až moc.

Video je trochu editované. První vystoupil Daniel Hannan (část klipu, kde kolem něj nejsou poslanci). Český překlad přepisu debaty je zde ».

O pár hodin později vystoupil Nigel Farage se svým návrhem na odročení, proti něse vyslovil Martin Schulz a pro nějž se vyjádřil Daniel Hannan, který správně podotkl, že absolutní většina není totéž jako vláda práva. Aby to pochopil i europoslanec, uvedl příklad se Zmocňovacím zákonem. Na to reagoval jednak Christopher Beazley, který na něj řval, aby “šel ven” (asi se chtěl prát?) a že “tohle nesmí říkat”.

No a nakonec vystoupil klaun Daul (jehož Martin Schulz považuje za příkladného levičáka), předseda klubu Evropských lidovců, který požadoval Hannanovo vyloučení z klubu. Což se poté také stalo a Hannan už se do toho samého klubu nikdy nevrátil. Český překlad přepisu této debaty je zde ».

Podobné video (delší) už jsme publikovali pod názvem Diktatura eurohujeriátu »

Slyšeli jste o tomto incidentu někdy v českých médiích?

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Poslední dny demokracie? EU ruší demokracii bez ohledu na vlastní pravidla

2
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
Pane předsedo, přerušuji zasedání podle čl. 170 odst. 4, abych namítl,

3
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
že tento návrh, o kterém máme hlasovat,

4
00:00:19,000 –> 00:00:24,000
dává předsedovi tohoto parlamentu tak svévolné a diktátorské pravomoci,

5
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
že by je nikdo, kdo věří v demokracii, nikdy dokonce ani nevzal v úvahu.

6
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
Ale to, že o nich máme hlasovat,

7
00:00:32,000 –> 00:00:34,000
když poslanecké kluby v tomto parlamentu

8
00:00:34,000 –> 00:00:36,000
ani neměly čas je projednat,

9
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
určitě, určitě nemůže být správné.

10
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
A tak žádám, aby toto hlasování bylo odročeno na příští zasedání ve Štrasburku,

11
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
aby lidé dostali vůbec šanci pochopit

12
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
rozsáhlé důsledky tohoto hlasování, pokud by prošlo.

13
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Včera předseda oznámil interpretaci článku 19,

14
00:00:55,000 –> 00:01:00,000
který staví tento parlament do pozice, kdy se dopouští očividného porušení svých vlastních předpisů.

15
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
Právě jsme se odmítli vládu práva

16
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
a dali předsedovi svévolnou pravomoc roztrhat náš jednací řád

17
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
a pokračovat, jak se mu bude líbit.

18
00:01:10,000 –> 00:01:12,000
To je podle našich pravidel naprosto nelegální.

19
00:01:12,000 –> 00:01:17,000
Tento parlament může být suverénní, ale i tak se musí řídit vlastními pravidly.

20
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
Tato interpetace od ústavně právního výboru

21
00:01:20,000 –> 00:01:22,000
bude dnes napadena

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
a možná se o ní bude hlasovat v tomto parlamentu.

23
00:01:25,000 –> 00:01:28,000
Pokud ji schválíme, pak kolektivně odhlasujeme

24
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
opuštění vlastních pravidel, podle kterých postupujeme.

25
00:01:31,000 –> 00:01:37,000
Praotec britské rezistence vůči totalitarianismu Edmund Burke:

26
00:01:37,000 –> 00:01:39,000
“Musí být více než slepí ti, kteří nevidí,

27
00:01:39,000 –> 00:01:41,000
s jakou neochvějnou pravidelností systému,

28
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
v tomto případě a ve všech případech, plní svůj plán

29
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
až k naprostému zničení každé nezávislé moci.

30
00:01:48,000 –> 00:01:51,000
Jejich vůle je zákon, nejenom doma, ale také ve vztahu k záležitostem každého národa.

31
00:01:51,000 –> 00:01:53,000
Smetli samotná zřízení,

32
00:01:53,000 –> 00:01:56,000
podle kterých zákonodárci jednali –”

33
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
Je to pouze moje uznání k vám, pane předsedo, a moje osobní sympatie k vám,

34
00:02:01,000 –> 00:02:05,000
co mi brání přirovnat to ke Zmocňovacímu zákonu (Ermächtigungsgesetz) z roku 1933,

35
00:02:05,000 –> 00:02:08,000
který byl taktéž odhlasován parlamentní většinou.

36
00:02:08,000 –> 00:02:12,000
Žádám tento parlament, aby o tom nehlasoval do té doby…

37
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
Pojďte ven! Tohle nemůžete říkat!!!

38
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
Tato poznámka je netolerovatelná.

39
00:02:20,000 –> 00:02:23,000
Hodláme v našem klubu vyvodit důsledky

40
00:02:23,000 –> 00:02:27,000
a já požádám, aby byl pan Hannan z našeho poslaneckého klubu vyloučen.

41
00:02:28,000 –> 00:02:38,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
The last days of democracy? With scant regard for its own rules the EU stamps out democracy

2
00:00:12,000 –> 00:00:16,000
I rise under Rule 170(4) to make the point

3
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
that this proposal that we are being asked to vote on

4
00:00:19,000 –> 00:00:24,000
gives the President of this Parliament such arbitrary and dictatorial powers

5
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
that no one, that believes in democracy would ever even consider it.

6
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
But to be asked for us to vote on it,

7
00:00:32,000 –> 00:00:34,000
when the political groups in this Parliament have not even

8
00:00:34,000 –> 00:00:36,000
had time to discuss it,

9
00:00:36,000 –> 00:00:39,000
surely, surely cannot be right.

10
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
And so I ask, that this vote is adjourned to the next session in Strasbourg

11
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
so that people actually get a chance to understand

12
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
the huge implications of this vote, if it is passed.

13
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Today, the President announced an interpretation of Rule 19

14
00:00:55,000 –> 00:01:00,000
which puts this House in plain violation of its own regulations.

15
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
We have now departed from the rule of law

16
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
and given arbitrary power to the Chair to tear up our rulebook

17
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
and proceed as he sees fit.

18
00:01:10,000 –> 00:01:12,000
This is plainly illegal under own rules.

19
00:01:12,000 –> 00:01:17,000
This Chamber may be sovereign but it must nonetheless follow its own rules.

20
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
This interpretation by the Constitutional Affairs Committee

21
00:01:20,000 –> 00:01:22,000
is going to be contested today,

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
it may come before this House in a vote.

23
00:01:25,000 –> 00:01:28,000
If we vote in favour, collectively, we are voting

24
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
to abandon the rules under which we proceed.

25
00:01:31,000 –> 00:01:37,000
The grandfather of British resistance to totalitarianism, Edmund Burke:

26
00:01:37,000 –> 00:01:39,000
‘They must be worse than blind who cannot see

27
00:01:39,000 –> 00:01:41,000
with what undeviating regularity of system,

28
00:01:41,000 –> 00:01:45,000
in this case and in all cases, they pursue their scheme

29
00:01:45,000 –> 00:01:48,000
for the utter destruction of every independent power.

30
00:01:48,000 –> 00:01:51,000
Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation.

31
00:01:51,000 –> 00:01:53,000
They have swept aside the very constitutions

32
00:01:53,000 –> 00:01:56,000
under which the Legislatures acted –

33
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
It is only my regard for you, Mr Chairman, and my personal affection for you

34
00:02:01,000 –> 00:02:05,000
that prevents me from likening it to the Ermächtigungsgesetz of 1933,

35
00:02:05,000 –> 00:02:08,000
which was also voted through by a parliamentary majority.

36
00:02:08,000 –> 00:02:12,000
I ask this House not to vote on this matter until we have …

37
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
[Will you come outside? You don’t say that!]

38
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
That comment is totally unacceptable.

39
00:02:20,000 –> 00:02:23,000
We are going to take internal group measures

40
00:02:23,000 –> 00:02:27,000
and I will ask for Mr Hannan to be excluded from our group.

41
00:02:28,000 –> 00:02:38,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz