Nigel Farage vypráví příběh o Evropě…

[fb_like]

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Bylo, nebylo. Nigel vypráví příběh…

2
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
V příštích generacích se bude dětem vyprávět tento příběh.

3
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
Rodiče budou říkat, že bylo nebylo, Evropa byla rozdělena.

4
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
Byla tam velká zeď přímo uprostřed.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
A lidé na východě byli velmi chudí a neměli demokracii.

6
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
A žili ve zlém systému, kterému se říkalo komunismus,

7
00:00:21,000 –> 00:00:23,000
který zabil milióny vlastních lidí.

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
Ale přišla velká radost, ta zeď byla zbourána.

9
00:00:26,000 –> 00:00:31,000
A skončili jsme s 27 národy, jejichž lidé žili v demokracii

10
00:00:31,000 –> 00:00:34,000
a 500 miliónů lidí žilo v míru.

11
00:00:34,000 –> 00:00:38,000
Ale bohužel… bohužel, bohužel…

12
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
Ne, já toho mám víc. Přísahám… přísahám vám…

13
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
Přísahám vám, že toho řeknu víc.

14
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
Díky, díky. Teď bych si měl možná sednout.

15
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
Teda musím říct, že to je poprvé…

16
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
že to je poprvé, co jsem obdržel takový potlesk

17
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
a láká mě to, pane Verhofstadte, láká mě to, abych se posadil.

18
00:01:09,000 –> 00:01:12,000
Ale jestli mohu…

19
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Bohužel, příběh pokračuje.

20
00:01:15,000 –> 00:01:18,000
Politici ve funkích byli velmi chamtiví.

21
00:01:18,000 –> 00:01:21,000
Chtěli pro sebe peníze a chtěli moc.

22
00:01:21,000 –> 00:01:24,000
A tak se uchýlili ke lžím a podvodům.

23
00:01:24,000 –> 00:01:28,000
A tak zosnovali ten nejvelkolepější byrokratický puč,

24
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
jaký svět kdy viděl.

25
00:01:31,000 –> 00:01:33,000
Ale nepotřebovali k tomu žádné kulky,

26
00:01:33,000 –> 00:01:36,000
byli mnohem chytřejší, mnohem lepší intrikáři.

27
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
A tak prosadili novou smlouvu.

28
00:01:39,000 –> 00:01:41,000
Říkalo se jí Lisabonská smlouva.

29
00:01:41,000 –> 00:01:48,000
A pak, a pak dali 27 lidem absolutní neomezenou moc.

30
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
To byli ti lidé, to byli ti lidé,

31
00:01:52,000 –> 00:01:54,000
kteří dělali všechny zákony.

32
00:01:54,000 –> 00:01:56,000
Samozřejmě, že už měli vlajku a už měli hymnu,

33
00:01:56,000 –> 00:01:58,000
Samozřejmě, že už měli vlajku a už měli hymnu,

34
00:01:58,000 –> 00:02:00,000
ale postupovali dál v budování nového státu.

35
00:02:00,000 –> 00:02:02,000
Ale ignorovali občany.

36
00:02:02,000 –> 00:02:04,000
A udělali to, ať už to věděli nebo ne,

37
00:02:04,000 –> 00:02:07,000
že znova stvořili ten samý zlý systém,

38
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
ve kterém předtím žili lidé z východní Evropy.

39
00:02:12,000 –> 00:02:16,000
Ale neuvěřitelné bylo… to neuvěřitelné bylo,

40
00:02:16,000 –> 00:02:21,000
že mnoho z těch nových bossů předtím pracovalo pro ten stejný zlý systém.

41
00:02:21,000 –> 00:02:24,000
Samozřejmě, ten plán měl chyby

42
00:02:24,000 –> 00:02:27,000
a jejich fantaskní měnový projekt zkolaboval.

43
00:02:27,000 –> 00:02:31,000
Ale ti noví šéfové pořád nenaslouchali občanům.

44
00:02:31,000 –> 00:02:34,000
Ne, ztěžovali život dál.

45
00:02:34,000 –> 00:02:38,000
Uvrhli desítky miliónů lidí do chudoby, nenechali lidi promluvit.

46
00:02:38,000 –> 00:02:42,000
A na konci, lidi museli přejít k násilí,

47
00:02:42,000 –> 00:02:45,000
aby získali zpátky svoje národní státy a demokracii.

48
00:02:45,000 –> 00:02:52,000
A ponaučení… a ponaučení tohoto příběhu je to, že si šéfové v ničem nepoučili z historie.

49
00:02:52,000 –> 00:02:58,000
Členové Evropského parlamentu, než svěříte moc této Komisi,

50
00:02:58,000 –> 00:03:04,000
vzpomeňte si, vzpoměňte sei, že před 60 lety padla na Evropu železná opona,

51
00:03:04,000 –> 00:03:06,000
ale nyní s touto Komisí,

52
00:03:06,000 –> 00:03:10,000
tu je ekonomická železná pěst, a tu dnes velmi dobře cítí v Řecku.

53
00:03:10,000 –> 00:03:13,000
Nemůžeme vybudovat nový…

54
00:03:13,000 –> 00:03:20,000
(Řečníkův mikrofon vypnul Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu…) Děkuji, pane předsedo.

55
00:03:31,000 –> 00:03:36,000
Euroseptik.cz, Svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Once upon a time. Nigel tells a story…

2
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
In generations to come, children will be told a story.

3
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
They’ll be told that once upon a time, Europe was divided.

4
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
There was a big wall, down the middle of it.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
And the people in the East were very poor and they had no democracy.

6
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
And they lived under an evil system called communism

7
00:00:21,000 –> 00:00:23,000
that killed millions of its own people.

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
But joy of joys, the wall came down.

9
00:00:26,000 –> 00:00:31,000
And we finished up with 27 nations and those people lived in democracy

10
00:00:31,000 –> 00:00:34,000
and 500 million people lived in peace.

11
00:00:34,000 –> 00:00:38,000
But sadly… sadly, sadly…

12
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
No, there is more. I promise you… I promise you…

13
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
I promise you there’s more.

14
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
Thank you, thank you. I should just sit down now.

15
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
Well I must say, that’s the first time…

16
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
that’s the first time I’ve evere received such applause

17
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
and I am tempted, Mr Verhofstadt, I am tempted to sit down

18
00:01:09,000 –> 00:01:12,000
But if I may..

19
00:01:12,000 –> 00:01:15,000
Sadly, the story continues.

20
00:01:15,000 –> 00:01:18,000
The politicians in charge became very greedy.

21
00:01:18,000 –> 00:01:21,000
And they wanted money for themselves and they wanted power.

22
00:01:21,000 –> 00:01:24,000
And so they resorted to lies and deceit.

23
00:01:24,000 –> 00:01:28,000
And they staged the most spectacular bureaucratic coup d’état

24
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
that the world had ever seen.

25
00:01:31,000 –> 00:01:33,000
But they didn’t need to use any bullets to do it,

26
00:01:33,000 –> 00:01:36,000
they were much cleverer, much more scheming than that.

27
00:01:36,000 –> 00:01:39,000
Though what they did is they put in place a new treaty.

28
00:01:39,000 –> 00:01:41,000
It was called the Lisbon Treaty.

29
00:01:41,000 –> 00:01:48,000
And then, and then, they gave 27 people total unlimited power.

30
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
These would have been the people, these would have been the people

31
00:01:52,000 –> 00:01:54,000
that made all the laws.

32
00:01:54,000 –> 00:01:56,000
Of course, they already had a flag and they already had an anthem

33
00:01:56,000 –> 00:01:58,000
Of course, they already had a flag and they already had an anthem

34
00:01:58,000 –> 00:02:00,000
but they went about building a new state.

35
00:02:00,000 –> 00:02:02,000
But they ignored the people.

36
00:02:02,000 –> 00:02:04,000
And what they did, whether they knew it or not,

37
00:02:04,000 –> 00:02:07,000
is they recreated the very evil system

38
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
that the people in Eastern Europe had lived under before.

39
00:02:12,000 –> 00:02:16,000
But the incredible thing was… the incredible thing was

40
00:02:16,000 –> 00:02:21,000
that many of the new bosses had also worked for that same evil system before.

41
00:02:21,000 –> 00:02:24,000
Well of course the plan was flawed

42
00:02:24,000 –> 00:02:27,000
and their fanciful monetary scheme collapsed.

43
00:02:27,000 –> 00:02:31,000
But still, the new bosses wouldn’t listen to the people.

44
00:02:31,000 –> 00:02:34,000
No, they made life tougher and tougher.

45
00:02:34,000 –> 00:02:38,000
They put tens of millions into poverty, they denied people a say.

46
00:02:38,000 –> 00:02:42,000
And in the end, those people had to resort to violence

47
00:02:42,000 –> 00:02:45,000
to get back their nation states and their democracy.

48
00:02:45,000 –> 00:02:52,000
And the morale… and the morale of the story is they had learned nothing from history.

49
00:02:52,000 –> 00:02:58,000
Members of the European Parliament, before you give this Commission power

50
00:02:58,000 –> 00:03:04,000
remember, remember that 60 years ago an iron curtain came down on Europe

51
00:03:04,000 –> 00:03:06,000
but now with this Commission,

52
00:03:06,000 –> 00:03:10,000
there is an economic iron fist and it’s been felt in Greece today.

53
00:03:10,000 –> 00:03:13,000
We cannot build a new country…

54
00:03:13,000 –> 00:03:20,000
(Speaker’s mic silenced by Jerzy Buzek, president of the European Parliament…) Thank you, Mr President.

55
00:03:31,000 –> 00:03:36,000
If you want a happy ending it’s up to you.