Daniel Hannan: Devalvovaný premiér devalvované vlády

Přepis čeština
1
00:00:01,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan, poslanec Evropského parlamentu za Jihovýchodní anglii

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
www.mustwatch.eu

3
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
Předsedo vlády, vidím, že jste už ovládl podstatu řemesla Evropského politika,

4
00:00:10,000 –> 00:00:15,000
jmenovitě schopnost říkat něco v této sněmovně a něco zcela odlišného svému domácímu voličstvu.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
Mluvil jste tu o volném obchodu a s tím hluboce souhlasím.

6
00:00:18,000 –> 00:00:24,000
Kdo by mohl tušit, poslouchaje vás právě teď, že jste autorem věty: “Britská prácovní místa pro britské pracující”

7
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
a že jste subvencoval, kde jste přímo neznárodňoval,

8
00:00:27,000 –> 00:00:32,000
sešněrování naší ekonomiky, včetně automobilového průmyslu a mnoha bank?

9
00:00:32,000 –> 00:00:38,000
Možná byste měl více morální autority v této sněmovně, kdyby vaše činy odpovídaly vašim slovům.

10
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
Možná byste měl více legitimity na světových shromážděních,

11
00:00:42,000 –> 00:00:49,000
kdyby Spojené Království nevstupovalo do této recese v nejhorším stavu ze všech zemí G20.

12
00:00:50,000 –> 00:00:55,000
Pravda je, předsedo vlády, že jste prohýřil naše peníze.

13
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
Země jako celek se propadla do negativní ekvity.

14
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
Každé britské dítě se rodí s dluhem kolem 20 tisíc liber.

15
00:01:04,000 –> 00:01:09,000
Splácení úroku z toho dluhu bude stát více než vzdělávání toho dítěte.

16
00:01:09,000 –> 00:01:15,000
Opět se dnes snažíte rozprostřít vinu okolo sebe; mluvil jste o mezinárodní recesi, mezinárodní krizi.

17
00:01:15,000 –> 00:01:20,000
Je pravda, že se všichni společně plavíme do bouře.

18
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
Ale ne každé plavidlo v konvoji je ve stejné zanedbané kondici.

19
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
Ostatní lodě využily dobrých let aby utěsnily trupy a spravili plachtoví;

20
00:01:30,000 –> 00:01:32,000
jinými slovy – splatily dluh.

21
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
Ale vy jste využil dobré časy na další zvyšování půjček.

22
00:01:37,000 –> 00:01:46,000
Důsledkem toho je náš trup, pod vaším velením, tlačen hluboko pod čáru ponoru pod nahromaděnou tíhou vašeho dluhu.

23
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
Máme teď deficit bezmála 10 % HDP, což je téměř neuvěřitelné číslo.

24
00:01:51,000 –> 00:01:56,000
Více než Pákistán, více než Maďarsko; země které již požádaly MMF o pomoc.

25
00:01:56,000 –> 00:02:00,000
Teď to není o tom, že se za to neomluvíte;

26
00:02:00,000 –> 00:02:05,000
jako všichni ostatní jsem po dlouhou dobu akceptoval, že jste patologicky neschopný přijmout odpovědnost za tyto věci.

27
00:02:05,000 –> 00:02:12,000
Jde o to, že pokračujete dál, vědomě zhoršujete naši situaci a bezohledně mrháte tím málem, co nám zbylo.

28
00:02:12,000 –> 00:02:17,000
Poslední rok – v posledních dvanácti měsících – sto tisíc pracovních míst v soukromém sektoru bylo ztraceno

29
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
a přesto jste vytvořil třicet tisíc veřejných pracovních míst.

30
00:02:20,000 –> 00:02:26,000
Předsedo vlády, nemůžete donekonečna ždímat produktivní část ekonomie

31
00:02:26,000 –> 00:02:31,000
abyste financoval bezprecedentní městnání její neproduktivní části.

32
00:02:31,000 –> 00:02:37,000
Nemůžete se prohýřit z recese a nemůžete se propůjčovat z dluhu.

33
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
A když opakujete, tím svým toporným a netečným způsobem,

34
00:02:40,000 –> 00:02:44,000
že naše situace je lepší než u ostatních, že jsme “v dobré pozici pro přečkání této bouře”,

35
00:02:44,000 –> 00:02:48,000
musím vám říct, že zníte jako aparátčík z Brežněvovy éry opakující stranickou linii.

36
00:02:48,000 –> 00:02:53,000
Vy víte a my víme, a vy víte, že my víme, že je to nesmysl!

37
00:02:53,000 –> 00:02:58,000
Každý ví, že Británie je na tom hůře než všechny ostatní země v době kdy vplouváme do těchto těžkých časů.

38
00:02:58,000 –> 00:03:00,000
Mezinárodní Měnový Fond to řekl;

39
00:03:00,000 –> 00:03:02,000
Evropská Komise to řekla;

40
00:03:02,000 –> 00:03:07,000
trhy to řekly – proto naše měna devalvovala o třicet procent.

41
00:03:07,000 –> 00:03:10,000
A brzy i voliči budou mít šanci to říct.

42
00:03:10,000 –> 00:03:13,000
Oni vidí to co viděly trhy:

43
00:03:13,000 –> 00:03:17,000
že jste devalvovaný premiér devalvované vlády.

44
00:03:21,000 –> 00:03:25,000
Přečtěte si Danielův blog: www.hannan.co.uk

45
00:03:25,000 –> 00:03:28,000
Více můžete vidět na mustwatch.eu

Přepis angličtina
1
00:00:01,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan MEP for South East England

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
www.mustwatch.eu

3
00:00:05,000 –> 00:00:10,000
Prime Minister, I see you’ve already mastered the essential craft of the European politician,

4
00:00:10,000 –> 00:00:15,000
namely the ability to say one thing in this chamber and a very different thing to your home electorate.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
You’ve spoken here about free trade, and amen to that.

6
00:00:18,000 –> 00:00:24,000
Who would have guessed, listening to you just now, that you were the author of the phrase ‘British jobs for British workers’

7
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
and that you have subsidised, where you have not nationalized outright,

8
00:00:27,000 –> 00:00:32,000
swathes of our economy, including the car industry and many of the banks?

9
00:00:32,000 –> 00:00:38,000
Perhaps you would have more moral authority in this house if your actions matched your words?

10
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
Perhaps you would have more legitimacy in the councils of the world

11
00:00:42,000 –> 00:00:49,000
if the United Kingdom were not going into this recession in the worst condition of any G20 country?

12
00:00:50,000 –> 00:00:55,000
The truth, Prime Minister, is that you have run out of our money.

13
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
The country as a whole is now in negative equity.

14
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
Every British child is born owing around £20,000.

15
00:01:04,000 –> 00:01:09,000
Servicing the interest on that debt is going to cost more than educating the child.

16
00:01:09,000 –> 00:01:15,000
Now, once again today you try to spread the blame around; you spoke about an international recession, international crisis.

17
00:01:15,000 –> 00:01:20,000
Well, it is true that we are all sailing together into the squalls.

18
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
But not every vessel in the convoy is in the same dilapidated condition.

19
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
Other ships used the good years to caulk their hulls and clear their rigging;

20
00:01:30,000 –> 00:01:32,000
in other words – to pay off debt.

21
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
But you used the good years to raise borrowing yet further.

22
00:01:37,000 –> 00:01:46,000
As a consequence, under your captaincy, our hull is pressed deep into the water line under the accumulated weight of your debt

23
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
We are now running a deficit that touches 10% of GDP, an almost unbelievable figure.

24
00:01:51,000 –> 00:01:56,000
More than Pakistan, more than Hungary; countries where the IMF have already been called in.

25
00:01:56,000 –> 00:02:00,000
Now, it’s not that you’re not apologising;

26
00:02:00,000 –> 00:02:05,000
like everyone else I have long accepted that you’re pathologically incapable of accepting responsibility for these things.

27
00:02:05,000 –> 00:02:12,000
It’s that you’re carrying on, wilfully worsening our situation, wantonly spending what little we have left.

28
00:02:12,000 –> 00:02:17,000
Last year – in the last twelve months – a hundred thousand private sector jobs have been lost

29
00:02:17,000 –> 00:02:20,000
and yet you created thirty thousand public sector jobs.

30
00:02:20,000 –> 00:02:26,000
Prime Minister, you cannot carry on for ever squeezing the productive bit of the economy

31
00:02:26,000 –> 00:02:31,000
in order to fund an unprecedented engorgement of the unproductive bit.

32
00:02:31,000 –> 00:02:37,000
You cannot spend your way out of recession or borrow your way out of debt.

33
00:02:37,000 –> 00:02:40,000
And when you repeat, in that wooden and perfunctory way,

34
00:02:40,000 –> 00:02:44,000
that our situation is better than others, that we’re ‘well-placed to weather the storm’,

35
00:02:44,000 –> 00:02:48,000
I have to tell you that you sound like a Brezhnev-era apparatchik giving the party line.

36
00:02:48,000 –> 00:02:53,000
You know, and we know, and you know that we know that it’s nonsense!

37
00:02:53,000 –> 00:02:58,000
Everyone knows that Britain is worse off than any other country as we go into these hard times.

38
00:02:58,000 –> 00:03:00,000
The IMF has said so;

39
00:03:00,000 –> 00:03:02,000
the European Commission has said so;

40
00:03:02,000 –> 00:03:07,000
the markets have said so – which is why our currency has devalued by thirty percent.

41
00:03:07,000 –> 00:03:10,000
And soon the voters too will get their chance to say so.

42
00:03:10,000 –> 00:03:13,000
They can see what the markets have already seen:

43
00:03:13,000 –> 00:03:17,000
that you are the devalued Prime Minister of a devalued government.

44
00:03:21,000 –> 00:03:25,000
Read Daniel’s blog: www.hannan.co.uk

45
00:03:25,000 –> 00:03:28,000
See more at www.mustwatch.eu