Nigel Farage vs. Nicolas Sarkozy

Přepis čeština
1
00:00:01,000 –> 00:00:03,000
Francouzský prezident Sarkozy, pořádající Evropské předsednictví,

2
00:00:03,000 –> 00:00:07,000
navštívil Evropský parlament ve Štrasburku.

3
00:00:17,000 –> 00:00:22,000
Pane prezidente Nicolasi Sarkozy, vítejte v Evropském parlamentu.

4
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
Tady učaroval nejkoketnějším europoslancům…

5
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
… pane předsedo Watsone. Nic ve zlém. :)

6
00:00:54,000 –> 00:00:57,000
Co jsou, pane předsedo, naše priority?

7
00:00:58,000 –> 00:01:05,000
Ta první je ukázat Evropanům, že Evropa je může ochránit.

8
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
Teď bych chtěl něco říci o tom slovu “ochrana”.

9
00:01:11,000 –> 00:01:17,000
Od dávných dob si lidé zvolili veřejnou moc

10
00:01:18,000 –> 00:01:22,000
aby je tato veřejná moc ochránila.

11
00:01:23,000 –> 00:01:28,000
Pane předsedo, Evropa musí nabídnout ochranu bez ochranářství.

12
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
Pane Sarkozy, jste velice dobrý řečník, ale nejsem si jist, že jste tak dobrý posluchač.

13
00:01:33,000 –> 00:01:37,000
Program tohoto předsednictví, který jste dnes ráno odhalil, ukazuje, že chcete Evropskou unii,

14
00:01:37,000 –> 00:01:43,000
která kontroluje doslova každý jednotlivý aspekt našich životů, vše od všeobecné imigrační politiky,

15
00:01:43,000 –> 00:01:47,000
až po to, jak provozujeme naše nemocnice a fotbalové kluby.

16
00:01:48,000 –> 00:01:54,000
Také jsem z vašich slov vyvodil, že chcete abychom se velmi izolovali od zbytku světa.

17
00:01:54,000 –> 00:01:58,000
Že když lidé nemají stejné standardy jako my, tak s nimi nebudeme obchodovat.

18
00:01:58,000 –> 00:02:04,000
Ale nejhorší ze všeho je ta ryzí arogance tvrzení, že víte co je nejlepší, když přijde na Evropský projekt

19
00:02:05,000 –> 00:02:09,000
Jako prezident Francie, toto je jedna z mých zodpovědností.

20
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
Francie zvolila NE v roce 2005.

21
00:02:14,000 –> 00:02:20,000
Řekl jsem to před volbami, že nebudu pořádat referendum ve Francii.

22
00:02:20,000 –> 00:02:26,000
Hluboce věřím, že intitucionální záležitosti, pravidla fungování Evropy,

23
00:02:26,000 –> 00:02:31,000
jsou spíše pro poslance parlament, než pro referenda.

24
00:02:31,000 –> 00:02:34,000
Ukazujete pohrdání nejen pro irské občany,

25
00:02:34,000 –> 00:02:39,000
ale pro samotnou podstatu demokracie, za kterou říkáte, že bojujete.

26
00:02:39,000 –> 00:02:42,000
Říkal jste, že polský prezident musí držet své slovo,

27
00:02:42,000 –> 00:02:44,000
že musí podepsat Lisabonskou smlouvu, protože se k tomu zavázal.

28
00:02:44,000 –> 00:02:48,000
Irové promluvili. Budete respektovat irskou volbu?

29
00:02:48,000 –> 00:02:53,000
Dodržíte vaší část této dohody, která říká, že smlouva je mrtvá?

30
00:02:54,000 –> 00:02:58,000
Máme teď problém s irským NE.

31
00:02:58,000 –> 00:03:05,000
Není, na Francouzovi, aby posuzoval irské NE,

32
00:03:05,000 –> 00:03:10,000
vzhledem k tomu, že jsme měli holandské NE a francouzské NE.

33
00:03:11,000 –> 00:03:18,000
A tak bude 21. července cílem mé první oficiální návštěvy, jako předsedy Evropské rady, Irsko

34
00:03:18,000 –> 00:03:24,000
abych naslouchal, vedl dialog, hledal řešení

35
00:03:24,000 –> 00:03:28,000
a francouzské předsednictví navrhne metody

36
00:03:28,000 –> 00:03:33,000
a já doufám v řešení na kterém bychom se dohodli s irskou vládou,

37
00:03:33,000 –> 00:03:37,000
buď v říjnu, nebo v prosinci.

38
00:03:38,000 –> 00:03:43,000
Problémem je – že nechceme urazit

39
00:03:44,000 –> 00:03:45,000
své irské přátele,

40
00:03:45,000 –> 00:03:55,000
ale současně musíme vědět dle jaké smlouvy budeme organizovat Evropské volby v roce 2009.

41
00:03:56,000 –> 00:04:01,000
Základem bude buď Lisabon, nebo Nice.

42
00:04:01,000 –> 00:04:07,000
Už nebudou žádné institucionální konference. A nebudou žádné další smlouvy.

43
00:04:07,000 –> 00:04:10,000
Je to buď Lisabon, nebo Nice.

44
00:04:11,000 –> 00:04:14,000
Rád bych dodal, aby bylo zcela jasné, toto je můj názor,

45
00:04:14,000 –> 00:04:16,000
ale nedělá to z něj jedinou pravdu…

46
00:04:16,000 –> 00:04:18,000
Nepřipadá mě, že byste to chápal, že ano?

47
00:04:18,000 –> 00:04:23,000
Lidé v Evropě nechtějí ještě hlubší politickou integraci.

48
00:04:23,000 –> 00:04:25,000
Proto ve Francii řekli NE

49
00:04:25,000 –> 00:04:28,000
a v Holandsku řekli NE a v Irsku řekli NE

50
00:04:28,000 –> 00:04:33,000
a kdybychom o tom hlasovali v Británii, naprostá většina z nás by řekla NE.

51
00:04:33,000 –> 00:04:36,000
Jak si ceníte demokracie, pane Sarkozy?

52
00:04:36,000 –> 00:04:39,000
Jedete do Dublinu 21. července.

53
00:04:39,000 –> 00:04:46,000
Prosím vás, nepokoušejte se udělat s nimi, co jste udělal ve Francii a nesnažte se obejít další referendum,

54
00:04:46,000 –> 00:04:51,000
nesnažte se je přimět aby změnili pravidla a aby ratifikovali smlouvu zadními vrátky.

55
00:04:51,000 –> 00:04:54,000
To by byla ukázka naprostého pohrdání demokracií.

56
00:04:54,000 –> 00:04:56,000
Prosím, nedělejte to.

57
00:04:58,000 –> 00:05:03,000
26 členským státům bylo odepřeno referendum x09.eu

58
00:05:06,000 –> 00:05:09,000
Respektujte irské NE! Více na mustwatch.eu

Přepis angličtina
1
00:00:01,000 –> 00:00:03,000
French President Sarkozy, holding the EU Presidency,

2
00:00:03,000 –> 00:00:07,000
visits the European Parliament in Strassbourg.

3
00:00:17,000 –> 00:00:22,000
Mister President Nicolas Sarkozy, welcome to the European Parliament.

4
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
Here he charms the most flirtatious of MEPs

5
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
…Mr President Watson. No hard feelings.

6
00:00:54,000 –> 00:00:57,000
What are, Mr President, our priorities?

7
00:00:58,000 –> 00:01:05,000
The first is to show Europeans that Europe can protect them.

8
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
Now I would like to say something about this word ‘protection’.

9
00:01:11,000 –> 00:01:17,000
Since very ancient times people have given themselves public powers

10
00:01:18,000 –> 00:01:22,000
so that the public powers protect them.

11
00:01:23,000 –> 00:01:28,000
Mr President, Europe must offer protection without protectionism.

12
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
Mr Sarkozy you are a very good orator but I am not so sure that you are that good a listener.

13
00:01:33,000 –> 00:01:37,000
This presidency programme that you have unveiled this morning shows that you want a European Union

14
00:01:37,000 –> 00:01:43,000
that controls literally every single aspect of our lives, everything from a common immigration policy

15
00:01:43,000 –> 00:01:47,000
through to how we run our hospitals and our football clubs.

16
00:01:48,000 –> 00:01:54,000
I also took it from your comments that you want us to be very isolated from the rest of the world,

17
00:01:54,000 –> 00:01:58,000
that if people do not have the same standards as us we are not going to trade with them.

18
00:01:58,000 –> 00:02:04,000
But worst of all, it is the sheer arrogance of saying that you know best when it comes to the European project.

19
00:02:05,000 –> 00:02:09,000
As a president of France it is one of my responsibilities.

20
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
France voted NO in 2005

21
00:02:14,000 –> 00:02:20,000
I said before elections that I would not hold a referendum in France.

22
00:02:20,000 –> 00:02:26,000
I profoundly belive that institutional issues, the rules on the functioning of Europe,

23
00:02:26,000 –> 00:02:31,000
are something for members of parliament rather than for referendums.

24
00:02:31,000 –> 00:02:34,000
You are showing contempt, not just for the Irish people,

25
00:02:34,000 –> 00:02:39,000
but for the very concept of democracy which you say you are a champion of.

26
00:02:39,000 –> 00:02:42,000
You said the Polish President must keep his word,

27
00:02:42,000 –> 00:02:44,000
that he must ratify the Treaty because that was his agreement.

28
00:02:44,000 –> 00:02:48,000
Well, the Irish people have spoken. Will you respect the Irish vote?

29
00:02:48,000 –> 00:02:53,000
Will you keep your side of that bargain which says this Treaty is dead?

30
00:02:54,000 –> 00:02:58,000
Now we have the problem of the Irish NO.

31
00:02:58,000 –> 00:03:05,000
It’s not for a Frenchman to judge on the Irish NO,

32
00:03:05,000 –> 00:03:10,000
as we already had Dutch NO and French NO.

33
00:03:11,000 –> 00:03:18,000
And so on 21st July my first official visit as President in Office of the Council will be Ireland

34
00:03:18,000 –> 00:03:24,000
to listen, to dialogue, to find solutions,

35
00:03:24,000 –> 00:03:28,000
and the French presidency will be suggesting a method

36
00:03:28,000 –> 00:03:33,000
and I hope for a solution in agreement with Irish goverment

37
00:03:33,000 –> 00:03:37,000
either in October or in December.

38
00:03:38,000 –> 00:03:43,000
The problem is – we need not offend

39
00:03:44,000 –> 00:03:45,000
our Irish friends,

40
00:03:45,000 –> 00:03:55,000
but at same time we need to know which treaty we are organising the European elections in 2009.

41
00:03:56,000 –> 00:04:01,000
The basis will be either Lisbon or it is Nice.

42
00:04:01,000 –> 00:04:07,000
There won’t be any more institutional conferences. And there won’t be any more treaties.

43
00:04:07,000 –> 00:04:10,000
It is either Lisbon or it is Nice.

44
00:04:11,000 –> 00:04:14,000
May I add just to be perfectly clear, this is my opinion,

45
00:04:14,000 –> 00:04:16,000
but that does not make it the truth…

46
00:04:16,000 –> 00:04:18,000
I do not think that you get it, do you?

47
00:04:18,000 –> 00:04:23,000
The peoples of Europe do not want deeper political integration.

48
00:04:23,000 –> 00:04:25,000
That is why in France they said ‘no’,

49
00:04:25,000 –> 00:04:28,000
and in Holland they said ‘no’, and in Ireland they said ‘no’,

50
00:04:28,000 –> 00:04:33,000
and if we had a vote in Britain an overwhelming majority of us would have said ‘no’.

51
00:04:33,000 –> 00:04:36,000
What price democracy, Mr Sarkozy?

52
00:04:36,000 –> 00:04:39,000
You are going to Dublin on the 21st of July.

53
00:04:39,000 –> 00:04:46,000
Please do not try to do with them as you did in France and try to bypass a second referendum,

54
00:04:46,000 –> 00:04:51,000
try to get them to change the rules and to ratify this Treaty through the back door.

55
00:04:51,000 –> 00:04:54,000
That would be showing utter contempt for democracy.

56
00:04:54,000 –> 00:04:56,000
Please don’t do it.

57
00:04:58,000 –> 00:05:03,000
26 member states were denied a referendum X09.EU

58
00:05:06,000 –> 00:05:09,000
RESPECT THE IRISH VOTE More on mustwatch.eu