Paul Nuttall: Naprostá propaganda a ješitnost EU

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Pan Nuttall, jedna minuta.

2
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Pane předsedající, odstavec 100 tohoto tisku jasně říká,

3
00:00:10,000 –> 00:00:17,000
že byste chtěli vlajku EU na velkých sportovnách akcích a dresech sportovců.

4
00:00:17,000 –> 00:00:19,000
Uvidímte tedy vlajku EU na britské olympiádě

5
00:00:19,000 –> 00:00:24,000
nebo na finále Ligy mistrů nebo na dresu kapitána Anglie?

6
00:00:24,000 –> 00:00:29,000
Tohle není nic jiného než propaganda a ješitnost EU.

7
00:00:29,000 –> 00:00:31,000
EU nikdy nebyla tak nepopulární,

8
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
a stejně chcete orazítkovat sportovní hvězdy svojí vlajkou

9
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
v naději, že donutíte lidi, aby vás milovali. Ale to se nestane.

10
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
Vypadá to, že to, co navrhujete, taky porušuje pravidla sportovních soutěží.

11
00:00:44,000 –> 00:00:51,000
Tak například pravidlo 4, rozhodnutí 1 v pravidlech FIFA říká:

12
00:00:51,000 –> 00:00:54,000
‘Družstvo hráče, jehož základní povinná výstroj

13
00:00:54,000 –> 00:00:56,000
obsahuje politická, náboženská nebo osobní sdělení,

14
00:00:56,000 –> 00:01:00,000
bude potrestáno řídícím orgánem soutěže nebo FIFA.’

15
00:01:00,000 –> 00:01:04,000
Ale kde si myslíte, že EU bere právo vměšovat se do sportu takovým způsobem,

16
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
že podporuje země, aby porušovaly pravidla?

17
00:01:07,000 –> 00:01:13,000
Protože je to pokrytecké, protože EU je ve skutečnosti politická organizace.

18
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
Dokonce v odstavci 20 toho tisku říkáte,

19
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
že politická propagace by měla být zakázána, což je pokrytecké.

20
00:01:19,000 –> 00:01:23,000
Sportovci hrdě nosí vlajky svých vlastních národních států.

21
00:01:23,000 –> 00:01:27,000
Neměli by nosit vlajku Evropské unie. Děkuji.

22
00:01:29,000 –> 00:01:39,000
Vidím faktickou poznámku. Pane Nuttalle, chcete ji přijmout?

23
00:01:39,000 –> 00:01:43,000
Prosím, máte slovo.

24
00:01:43,000 –> 00:01:45,000
Nemyslím si, že jste došel dostatečně daleko.

25
00:01:45,000 –> 00:01:50,000
Samozřejmě to je ostuda a samozřejmě to znamená obtížnou situaci pro sportovní fanoušky,

26
00:01:50,000 –> 00:01:54,000
protože např. na mistrovství světa,

27
00:01:54,000 –> 00:01:56,000
pokud budou vystaveny národní vlajky i vlajka EU,

28
00:01:56,000 –> 00:02:00,000
tak komu pak diváci fandí – svojí zemi, nebo EU?

29
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
A souhlasil byste, že nemohou fandit EU, protože to není země?

30
00:02:06,000 –> 00:02:08,000
Chtěl bych vyjádřit souhlas se svým kolegou.

31
00:02:08,000 –> 00:02:12,000
EU není země; EU je umělá země.

32
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
A co se snažíte vybudovat je něco velmi nebezpečného,

33
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
protože umělé země jako Sovětský svaz

34
00:02:18,000 –> 00:02:20,000
se vždy rozpadnou pouze jedním ze dvou způsobů.

35
00:02:20,000 –> 00:02:22,000
Rozpadnou se v mírovém rozchodu jako Československo

36
00:02:22,000 –> 00:02:26,000
– což je způsob, jakým se doufám rozpadne tato organizace –

37
00:02:26,000 –> 00:02:31,000
nebo v krvavé revoluce jako Jugoslávie – čehož se skutečně velice obávám.

38
00:02:31,000 –> 00:02:33,000
Děkuji.

39
00:02:34,000 –> 00:02:40,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
For one minute, Mr Nuttall.

2
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Mr President, paragraph 100 of this report clearly states

3
00:00:10,000 –> 00:00:17,000
that you would like EU flag at sporting major events and on the jerseys of athletes.

4
00:00:17,000 –> 00:00:19,000
Are we now gonna see the EU flag at the British Olympics,

5
00:00:19,000 –> 00:00:24,000
or at the Champions League Final or even on the shirt of the England captain?

6
00:00:24,000 –> 00:00:29,000
This is nothing more than sheer EU propaganda and vanity.

7
00:00:29,000 –> 00:00:31,000
The EU has never been so unpopular,

8
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
yet here you are, wanting to stamp your flag on sporting stars

9
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
in the hope that you can force the people to love you. But they won’t.

10
00:00:40,000 –> 00:00:44,000
What you propose also seems to break the rules of sporting competitions.

11
00:00:44,000 –> 00:00:51,000
For example, under Law 4, Decision 1 of the FIFA laws of the game, it states:

12
00:00:51,000 –> 00:00:54,000
‘The team of a player whose basic compulsory equipment

13
00:00:54,000 –> 00:00:56,000
has political slogans or statements

14
00:00:56,000 –> 00:01:00,000
will be sanctioned by the competition organiser or FIFA.’

15
00:01:00,000 –> 00:01:04,000
But hat right do you think the EU has to interfere in sport in such a way

16
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
to encourage countries to break the rules?

17
00:01:07,000 –> 00:01:13,000
Because it’s hypocritical, because the EU is in effect a political organisation.

18
00:01:13,000 –> 00:01:16,000
You even say in paragraph 20 of the report

19
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
that political propaganda should be banned, which is hypocritical.

20
00:01:19,000 –> 00:01:23,000
Athletes proudly wear the flag of their own national countries.

21
00:01:23,000 –> 00:01:27,000
They should not wear the flag of the European Union. Thank you.

22
00:01:29,000 –> 00:01:39,000
I can see a green card. Mr Nuttall, are you going to answer the question?

23
00:01:39,000 –> 00:01:43,000
Please, you have the floor.

24
00:01:43,000 –> 00:01:45,000
But I don’t think you’ve got far enough.

25
00:01:45,000 –> 00:01:50,000
Surely this is a disgrace and surely it raises a quandary for sports fans

26
00:01:50,000 –> 00:01:54,000
because, for example, in the World Cup,

27
00:01:54,000 –> 00:01:56,000
if the national flag and the EU flag are being displayed,

28
00:01:56,000 –> 00:02:00,000
then who are sports fans supporting – their country or the EU?

29
00:02:00,000 –> 00:02:04,000
And would you agree with me that they can’t support the EU because it isn’t a country?

30
00:02:06,000 –> 00:02:08,000
I would like to agree with my colleague.

31
00:02:08,000 –> 00:02:12,000
The EU isn’t a country; the EU is a false state.

32
00:02:12,000 –> 00:02:15,000
And what you’re trying to create is something very dangerous,

33
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
because false states like the Soviet Union

34
00:02:18,000 –> 00:02:20,000
only ever break up in one of two ways.

35
00:02:20,000 –> 00:02:22,000
They break up in peaceful divorce, like Czechoslovakia

36
00:02:22,000 –> 00:02:26,000
– which I hope that this organisation breaks up into –

37
00:02:26,000 –> 00:02:31,000
or in bloody revolution, like Yugoslavia – which I fear very much indeed.

38
00:02:31,000 –> 00:02:33,000
Thank you.

39
00:02:34,000 –> 00:02:40,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz