Nigel Farage vs. Jerzy Buzek: Neměňte EU na Sovětský svaz

[fb_like]

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Evropský parlament — Štrasburk (14. července 2009)

2
00:00:04,000 –> 00:00:07,000
Jerzy Buzek je zvolen/vybrán předsedou Evropského Parlamentu

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
Potom následuje série pochlebování od předsedů europoslaneckých klubů…

4
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
…než přijde na řadu Nigel Farage

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
aby promluvil jménem nově ustaveného klubu ‘EVROPA SVOBODY A DEMOKRACIE’

6
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
Pane předsedo, chtěl bych vám pogratulovat ke zvolení

7
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
ačkoliv mi připadá, že dnes ráno to bylo spíše jako inaugurace papeže.

8
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
A je to docela ostuda, že tento parlament

9
00:00:24,000 –> 00:00:26,000
— pokud by to byl skutečný parlament —

10
00:00:26,000 –> 00:00:28,000
by ve skutečnosti vybíral poslance na předsedu

11
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
podle schopností a ne na základě toho, jak to upekly velké frakce jako obvykle

12
00:00:31,000 –> 00:00:33,000
A to je docela ostuda.

13
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
A myslím, že tady nejsou dobré náznaky změny.

14
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
Zrovna včera jsme tu měli Eurocorps — ozbrojené vojáky Eurocorpsu,

15
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
kteří nosili evropskou vlajku venku kolem dvora

16
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
něco jako EU-verze střídání stráží.

17
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
Měli jsme tu orchestr, měli jsme hymnu, měli jsme sbor;

18
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
dnes jsme začali hymnou, že?

19
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
To je ta samá vlajka a hymna, o kterých říkáte, že od nich bylo upuštěno

20
00:00:56,000 –> 00:01:01,000
poté, co Francouzi a Holanďané řekli té obávané euroústavě velmi rozumně ‘ne’.

21
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
Vy už se ani nesnažíte předstírat.

22
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
Dál pokračujete se všemi těmito symboly státnosti

23
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
a mezitím se snažíte Irům lhát a podvádět je

24
00:01:10,000 –> 00:01:12,000
tím, že jim dáte několik záruk,

25
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
které nemají hodnotu toho papíru, na kterém jsou napsány.

26
00:01:16,000 –> 00:01:20,000
No, můžu vám říct, že mnoho z nás z frakce Evropa Svobody a Demokracie

27
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
udělá všechno, co umí, abychom v tom irském referendu pomohli straně, která říká ‘ne’.

28
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
Budoucnost evropské demokracie leží velmi těžce na irských ramenou.

29
00:01:30,000 –> 00:01:33,000
Vy jste bojoval, pane předsedo, proti Sovětskému svazu

30
00:01:33,000 –> 00:01:35,000
Bojoval jste za demokracii.

31
00:01:35,000 –> 00:01:38,000
Bojoval jste za národní sebeurčení.

32
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
Pokud budete pokračovat v ignorování demokratického hlasu

33
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
zemí jako Francie, Nizozemsko a Irsko,

34
00:01:44,000 –> 00:01:48,000
pak přeměníte Evropskou unii zpět do toho Svazu,

35
00:01:48,000 –> 00:01:50,000
proti kterému jste tak tvrdě bojoval.

36
00:01:50,000 –> 00:01:52,000
Prosím, poslouchejte lidi.

37
00:01:53,000 –> 00:01:55,000
Děkuji vám všem, děkuji.

38
00:02:02,000 –> 00:02:08,000
Mluvil Nigel Farage, předseda frakce Evropa Svobody a Demokracie.

39
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
Aliance libertariánů a konzervativců.

40
00:02:11,000 –> 00:02:14,000
www.mustwatch.eu

41
00:02:14,000 –> 00:02:25,000
Překlad www.reformy.cz a www.svobodni.cz, prosíme podepište petice.eu

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
European Parliament — Strasbourg (14 July 2009)

2
00:00:04,000 –> 00:00:07,000
Jerzy Buzek is (s)elected President of the European Parliament

3
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
This is followed by a series of adulations from the group presidents…

4
00:00:10,000 –> 00:00:12,000
…until it is Nigel Farage’s turn

5
00:00:12,000 –> 00:00:15,000
to speak on behalf of the newly-formed group ‘EUROPE OF FREEDOM AND DEMOCRACY’

6
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
President, I would like to congratulate you on being elected

7
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
although I feel that this morning it’s been more like a papal inauguration.

8
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
And it’s rather a shame that this Parliament

9
00:00:24,000 –> 00:00:26,000
— if it was a proper Parliament —

10
00:00:26,000 –> 00:00:28,000
would actually select Members to sit in the chair

11
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
on ability and not have the usual big group stitch-ups.

12
00:00:31,000 –> 00:00:33,000
And that’s rather a shame.

13
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
And I think the signs for change here aren’t very good.

14
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
Just yesterday we had Eurocorps — armed Eurocorps soldiers

15
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
carrying the European flag round the courtyard outside

16
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
a sort of European Union version of trooping the colour.

17
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
We had an orchestra, we had the anthem, we had a choir;

18
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
we started today, didn’t we, with the anthem.

19
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
This is the same flag and anthem that you said had been dropped

20
00:00:56,000 –> 00:01:01,000
after the French and Dutch very sensibly said ‘no’ to the dreaded EU Constitution.

21
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
You’re not even pretending any more.

22
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
You’re pushing ahead with all the symbols of statehood

23
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
and trying at the same time to lie and cheat with the Irish

24
00:01:10,000 –> 00:01:12,000
by giving them a series of guarantees

25
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
that are not worth the paper that they are written on.

26
00:01:16,000 –> 00:01:20,000
Well, I can tell you that many of us in this Europe of Freedom and Democracy Group

27
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
will do all we can to help the ‘no’ side in that Irish referendum.

28
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
The future of European democracy rests very heavily on Irish shoulders.

29
00:01:30,000 –> 00:01:33,000
You fought, Mr President, against the Soviet Union

30
00:01:33,000 –> 00:01:35,000
You fought for democracy.

31
00:01:35,000 –> 00:01:38,000
You fought for national self-determination.

32
00:01:38,000 –> 00:01:41,000
If you continue to ignore the democratic voice

33
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
of countries like France, the Netherlands and Ireland,

34
00:01:44,000 –> 00:01:48,000
then you will turn the European Union back into that very Union

35
00:01:48,000 –> 00:01:50,000
that you fought so hard against.

36
00:01:50,000 –> 00:01:52,000
Listen to the people, please.

37
00:01:53,000 –> 00:01:55,000
Thank you, everybody, thank you.

38
00:02:02,000 –> 00:02:08,000
Speech by Nigel Farage, president of the Europe of Freedom and Democracy Group.

39
00:02:08,000 –> 00:02:11,000
An alliance of libertarians and conservatives.

40
00:02:11,000 –> 00:02:14,000
www.mustwatch.eu

41
00:02:14,000 –> 00:02:25,000
Please sign petice.eu