Nigel Farage vs. Donald Tusk: EU není tak špatná jako Sovětský svaz?

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Zpět v SSSR. Tusk říká, že nevíme, jaké máme štěstí

2
00:00:05,000 –> 00:00:12,000
V době, kdy se rozdíl mezi obyčejnými voliči a třídou evropských politiků

3
00:00:12,000 –> 00:00:17,000
zvětšuje den ode dne, se Vás musím zeptat, poté, co jsem Vás dnes ráno poslouchal:

4
00:00:17,000 –> 00:00:19,000
Na které planetě to sakra jste?

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
Tohle předstírání, že všechno funguje neuvěřitelně dobře…

6
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
EU je po uši v hluboké strukturální krizi.

7
00:00:26,000 –> 00:00:31,000
Řecko, Portugalsko a Irsko nemohou uvnitř eura přežít.

8
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
Dánové roztrhali Schengenskou dohodu, a dobře pro ně,

9
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
protože absolutní volný pohyb občanů je naprosto nezodpovědná věc, kterou jste udělali.

10
00:00:40,000 –> 00:00:46,000
Veřejné mínění říká, že zatímco chtějí evropskou spolupráci

11
00:00:46,000 –> 00:00:48,000
– ano, s tím já samozřejmě souhlasím –

12
00:00:48,000 –> 00:00:54,000
tak, co nechtějí, je tato Evropa, řízená nevolenými byrokraty jako je pan Barroso.

13
00:00:54,000 –> 00:00:57,000
V nedávném komentáři jste řekl, že EU je fantastická.

14
00:00:57,000 –> 00:01:01,000
Podporujete zničení národní demokracie.

15
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
Ale nejvíce jste mě znepokojil, když jste mluvil o Řecku, protože

16
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
v reakci na jejich nedávné zotročení jste řekl:

17
00:01:08,000 –> 00:01:15,000
‘My jsme žili po mnoho let jako nesuverénní země pod sovětskou okupací.

18
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
Pro nás není evropská integrace hrozbou pro naši suverenitu,

19
00:01:19,000 –> 00:01:24,000
protože před ne tak dlouhou dobou jsme zažili skutečnou hrozbu pro svou suverenitu.’

20
00:01:24,000 –> 00:01:28,000
Takže co říkáte? Že tohle není úplně tak špatné jako Sovětský svaz?

21
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
To Vašim lidem opravdu stačí?

22
00:01:32,000 –> 00:01:36,000
A dnes jste popsal problémy Řecka jako triviální.

23
00:01:36,000 –> 00:01:41,000
Omlouvám se, ale v řeckých ulicích jsou stovky tisíc lidí

24
00:01:41,000 –> 00:01:43,000
bojujících, aby získaly zpět svou demokracii.

25
00:01:43,000 –> 00:01:48,000
Je neuvěřitelné, že Vy i náš předseda, pan Buzek,

26
00:01:48,000 –> 00:01:50,000
dokážete mluvit o hnutí Solidarita,

27
00:01:50,000 –> 00:01:55,000
dokážete mluvit o Polsku, jak získalo zpět svou demokracii před 20 lety.

28
00:01:55,000 –> 00:01:57,000
Ale najednou jste tu,

29
00:01:57,000 –> 00:02:02,000
vzdáváte se demokracie a suverenity Polska ve prospěch zkrachovalé Evropské unie.

30
00:02:02,000 –> 00:02:07,000
Ano, pane. Všichni do budoucna chceme sdílenou evropskou spolupráci,

31
00:02:07,000 –> 00:02:11,000
ale tohle zcela určitě není ten model.

32
00:02:14,000 –> 00:02:20,000
Jste připraven zodpovědět faktickou poznámku? Pan Goebbels, faktická poznámka.

33
00:02:22,000 –> 00:02:26,000
Děkuji, pane předsedo. Pan Farage je trochu jako kohout bez dvorku,

34
00:02:26,000 –> 00:02:32,000
víte, sedí na hromadě hnoje a dělá kykyryký.

35
00:02:32,000 –> 00:02:35,000
Ale kromě té kritiky, co nějaké návrhy?

36
00:02:35,000 –> 00:02:40,000
Neslyšel jsem jediný konstruktivní návrh, jak bychom mohli Evropu změnit,

37
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
víte, jaké nápady máte pro budoucnost tohoto kontinentu, pane Faragi?

38
00:02:43,000 –> 00:02:47,000
Po roce 1945 tu byly připraveny některé velmi rozumné nápady,

39
00:02:47,000 –> 00:02:50,000
a to Rada Evropy.

40
00:02:50,000 –> 00:02:52,000
Mějme Evropu, kde spolu budeme jednat,

41
00:02:52,000 –> 00:02:54,000
kde budeme mít dohodu o volném obchodu,

42
00:02:54,000 –> 00:02:57,000
kde se dohodneme na minimálních pracovních nebo environmentálních standardech.

43
00:02:57,000 –> 00:03:01,000
Můžeme dělat všechny tyto věci bez Evropské komise,

44
00:03:01,000 –> 00:03:04,000
bez Evropského parlamentu a bez Evropského soudního dvora.

45
00:03:04,000 –> 00:03:07,000
Udělali jsme to tak v bezpečnostních otázkách s NATO.

46
00:03:07,000 –> 00:03:10,000
Ano, to bude znamenat, že přijdete o práci, pane Barroso.

47
00:03:10,000 –> 00:03:16,000
Ale, kromě toho, proč nemůžeme dělat věci jako vyspělé demokracie?

48
00:03:16,000 –> 00:03:20,000
Ano, vás bych taky propustil, pane Schulzi. – Všechny bych vás vyhodil!

49
00:03:20,000 –> 00:03:24,000
Můžeme to tak dělat a to je pozitivní cesta vpřed.

50
00:03:24,000 –> 00:03:28,000
Tím, že jsme lidem vzali možnost, aby si vládli sami

51
00:03:28,000 –> 00:03:31,000
a přenesli jsme tu pravomoc na Evropskou komisi,

52
00:03:31,000 –> 00:03:35,000
namířili jsme si to do Evropy rebélií a násilí.

53
00:03:35,000 –> 00:03:38,000
Dejme se na demokratickou cestu.

54
00:03:38,000 –> 00:03:40,000
Vedoucí/polské pozice.

55
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Back in the USSR. Tusk says we don’t know how lucky we are

2
00:00:05,000 –> 00:00:12,000
In an age when the gap between ordinary voters and the European political class

3
00:00:12,000 –> 00:00:17,000
grows wider by the day, I have to ask you, having listened to your words this morning:

4
00:00:17,000 –> 00:00:19,000
just what planet are you on?

5
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
This pretence that everything is going incredibly well…

6
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
The EU is mired in deep structural crisis.

7
00:00:26,000 –> 00:00:31,000
Greece and Portugal and Ireland cannot survive inside the euro.

8
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
The Danes have torn up the Schengen Agreement, and good for them,

9
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
because the total free movement of peoples is a completely irresponsible thing to have done.

10
00:00:40,000 –> 00:00:46,000
Public opinion is saying, whilst they want a European cooperation

11
00:00:46,000 –> 00:00:48,000
– yes, of course I agree with that –

12
00:00:48,000 –> 00:00:54,000
what they don’t want is this Europe, run by unelected bureaucrats like Mr Barroso.

13
00:00:54,000 –> 00:00:57,000
You say the EU is fantastic in a recent comment.

14
00:00:57,000 –> 00:01:01,000
You’re supporting the destruction of national democracy.

15
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
But it’s with reference to Greece that I’m most concerned about you because,

16
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
when faced with their recent enslavement, you said:

17
00:01:08,000 –> 00:01:15,000
‘we lived for many years as a non-sovereign country, under Soviet occupation.

18
00:01:15,000 –> 00:01:19,000
For us European integration is not a threat to sovereignty

19
00:01:19,000 –> 00:01:24,000
because we experienced not long ago a serious threat to our sovereignty.’

20
00:01:24,000 –> 00:01:28,000
So what are you saying? That this isn’t quite as bad as the USSR?

21
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
Is that really good enough for your people?

22
00:01:32,000 –> 00:01:36,000
And today you describe Greece’s problems as trivial.

23
00:01:36,000 –> 00:01:41,000
I’m sorry, there are hundreds of thousands of people out there on the streets of Greece

24
00:01:41,000 –> 00:01:43,000
fighting to get their democracy back.

25
00:01:43,000 –> 00:01:48,000
It beggars belief that you and our President, Mr Buzek,

26
00:01:48,000 –> 00:01:50,000
can talk about the Solidarity movement,

27
00:01:50,000 –> 00:01:55,000
can talk about Poland getting its democracy back 20 years ago.

28
00:01:55,000 –> 00:01:57,000
And yet here you are,

29
00:01:57,000 –> 00:02:02,000
surrendering the democracy and sovereignty of Poland to a failed European Union.

30
00:02:02,000 –> 00:02:07,000
Yes, sir. We all want a shared European cooperation for the future,

31
00:02:07,000 –> 00:02:11,000
but this most definitely is not the model.

32
00:02:14,000 –> 00:02:20,000
Are you ready to answer a blue-card question? Mr Goebbels, blue-card question.

33
00:02:22,000 –> 00:02:26,000
Thank you, President. Mr Farage is a little bit like a cockerel

34
00:02:26,000 –> 00:02:32,000
you know, he’s sitting on a heap of unmentionables and going cock-a-doodle-doo.

35
00:02:32,000 –> 00:02:35,000
But apart from the criticism, what about suggestions?

36
00:02:35,000 –> 00:02:40,000
I haven’t heard a single constructive suggestion as to how we could change Europe,

37
00:02:40,000 –> 00:02:43,000
you know, what ideas do you have for the future of this continent, Mr Farage?

38
00:02:43,000 –> 00:02:47,000
Post-1945 there were some very sensible ideas put together,

39
00:02:47,000 –> 00:02:50,000
namely the Council of Europe.

40
00:02:50,000 –> 00:02:52,000
Let’s have a Europe where we sit down together,

41
00:02:52,000 –> 00:02:54,000
where we have a free trade agreement,

42
00:02:54,000 –> 00:02:57,000
where we agree minimum standards on work, on the environment.

43
00:02:57,000 –> 00:03:01,000
We can do all of these things without a European Commission,

44
00:03:01,000 –> 00:03:04,000
without a European Parliament and without a European Court of Justice.

45
00:03:04,000 –> 00:03:07,000
We’ve done it in security terms with NATO.

46
00:03:07,000 –> 00:03:10,000
Yes, it’ll mean you’ll lose your job, Mr Barroso.

47
00:03:10,000 –> 00:03:16,000
But, apart from that, why can’t we do things as mature democracies?

48
00:03:16,000 –> 00:03:20,000
Yes I want you sacked, Mr Schulz, as well – I want you all fired!

49
00:03:20,000 –> 00:03:24,000
We can do those things, and that is a positive way forward.

50
00:03:24,000 –> 00:03:28,000
By taking away from people their ability to govern themselves

51
00:03:28,000 –> 00:03:31,000
and transferring that power to the European Commission,

52
00:03:31,000 –> 00:03:35,000
we’re headed for a Europe of rebellion and violence.

53
00:03:35,000 –> 00:03:38,000
Let’s take the democratic route.

54
00:03:38,000 –> 00:03:40,000
Pole positions.

55
00:03:40,000 –> 00:03:43,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

One thought on “Nigel Farage vs. Donald Tusk: EU není tak špatná jako Sovětský svaz?”

Comments are closed.