Nigel Farage: Evropská unie je FAIL

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Neúspěch. Evropská unie nefunguje

2
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
Máme tu dnes mezi sebou velkého muže – prezidenta Evropy.

3
00:00:13,000 –> 00:00:17,000
Muže, který je tak důležitý, že se nesmí kritizovat, nic se mu nesmí vytknout;

4
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
je to král moderní politické třídy.

5
00:00:20,000 –> 00:00:22,000
Je to Zeus dnešního dne,

6
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
a plánuje nám vládnout z hory Bruselus –

7
00:00:25,000 –> 00:00:31,000
– a běda komukoliv, kdo zpochybní jeho autoritu nebo zpochybní jeho důstojnost,

8
00:00:31,000 –> 00:00:33,000
sic je stihne krutý trest.

9
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
Skutečně, v mém případě, když jsme naposledy potkali a já řekl pár věcí,

10
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
udělil mi parlament nejvyšší možnou pokutu!

11
00:00:41,000 –> 00:00:45,000
A řekli mi, že když řeknu cokoliv, co vás znepokojí,

12
00:00:45,000 –> 00:00:47,000
bude mi vypnut mikrofon.

13
00:00:47,000 –> 00:00:52,000
Tak jakou cenu má svoboda slova, jakou cenu má demokracie?

14
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Ale dnes jste za námi přišel zpátky a nyní, se souhlasem pana Sarkozyho a Angely Merkelové,

15
00:00:57,000 –> 00:01:03,000
jste šéfem nové hospodářské vlády pro 500 miliónů lidí

16
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
a spustili jste svůj desetiletý plán – svůj seznam přání.

17
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
A já se jenom divím — pamatujete si, co se stalo s tím posledním desetiletým plánem,

18
00:01:11,000 –> 00:01:13,000
který byl spuštěn v roce 2000?

19
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
Byl spuštěn v tomto parlamentu a byl nadšeně vychvalován,

20
00:01:15,000 –> 00:01:21,000
a bylo to totální a naprosto mrzácké selhání, dokonce ještě před příchodem globální recese.

21
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
A ve skutečnosti všechny centralizované plány EU vždycky selžou.

22
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
Jenom se podívejte na katastrofální, zřícenou společnou rybářskou politiku.

23
00:01:30,000 –> 00:01:37,000
A teď selhalo vyše milované euro; selhalo politicky na své první vážnější překážce.

24
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
Na tom summitu 25.-26. března jste nebyli schopni přijít s žádným plánem,

25
00:01:40,000 –> 00:01:46,000
nemůžete zachránit Řecko bez toho, aby přišel Mezinárodni měnový fond a spasil

26
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
aspoň na chvíli euro – váš sen.

27
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
A přesto, pane Van Rompuyi, vypadá to, že váš plán je: Když prohráváme,

28
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
když krachujeme, potřebujeme ještě víc toho samého;

29
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
potřebujeme ještě více Evropy; potřebujeme ještě větší krach!

30
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
Ale na čem skutečně záleží je ta ztráta demokracie.

31
00:02:01,000 –> 00:02:05,000
Vy jste nebyl zvolen.

32
00:02:05,000 –> 00:02:10,000
Nikomu se nezodpovídáte, občané v Evropě nemají mechanismus jak Vás odstranit.

33
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
Samozřejmě, byl to Zeus, kdo unesl Európu,

34
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
a já se obávám, že vy se snažíte unést naši demokracii.

35
00:02:16,000 –> 00:02:20,000
Jste tady jenom díky tomu, že ta Lisabonská smlouva prošla

36
00:02:20,000 –> 00:02:25,000
aniž by k ní měli britští občané referendum, jak jim bylo slíbeno.

37
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
A co se nás týče, ještě to není ukonečená záležitost.

38
00:02:28,000 –> 00:02:33,000
Lidé bojovali a umírali, abychom byli nezávislým demokratickým národem s vlastní vládou,

39
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
který bude moci vlastní vůdce zvolit i vyhodit.

40
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
A nikdo, kdo věří v demokracii,

41
00:02:39,000 –> 00:02:43,000
nebude nikdy akceptovat post prezidenta Evropské unie. Děkuji.

42
00:02:46,000 –> 00:02:58,000
Volte Svobodné :: www.svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Failure. The European Union isn’t working

2
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
We’re in the presence of a great man today – the President of Europe.

3
00:00:13,000 –> 00:00:17,000
A man who is so important he is beyond criticism, beyond reproach;

4
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
he is the king of the modern political class.

5
00:00:20,000 –> 00:00:22,000
He is the modern-day Zeus,

6
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
and he intends to rule us from Mount Berlaymont –

7
00:00:25,000 –> 00:00:31,000
– and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity,

8
00:00:31,000 –> 00:00:33,000
or they will face sevre punishment.

9
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
Indeed, in my case, the last time we met and when I had one or two things to say,

10
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
the Parliament imposed the maximum possible fine!

11
00:00:41,000 –> 00:00:45,000
And I am told that if I say anything that upsets you,

12
00:00:45,000 –> 00:00:47,000
the microphone will be cut off.

13
00:00:47,000 –> 00:00:52,000
Well, what price free speech, what price democracy?

14
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
But you’ve come back to us today and now, with the approval of Mr Sarkozy and Angela Merkel,

15
00:00:57,000 –> 00:01:03,000
you’re the head of a new economic government for 500 million people

16
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
and you’ve launched your 10-year plan – your wish list.

17
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
And I just wonder — have you remembered what happened to the last 10-year plan,

18
00:01:11,000 –> 00:01:13,000
that was launched in 2000?

19
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
It was launched in this Parliament to much acclaim

20
00:01:15,000 –> 00:01:21,000
it was a total and utter crippling failure, even before the global recession hit.

21
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
And in fact, all centralised EU plans fail.

22
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
Just look at the disastrous, ruinous common fisheries policy.

23
00:01:30,000 –> 00:01:37,000
And now your beloved euro has failed; it’s failed politically at its first major hurdle.

24
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
You weren’t able to come up with a plan at that Summit,

25
00:01:40,000 –> 00:01:46,000
you can’t bail out Greece without the International Monetary Fund coming in to save,

26
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
at least for the moment, your euro dream.

27
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
And yet, Mr Van Rompuy, your plan seems to be we’re losing,

28
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
we’re failing, let’s have more of the same;

29
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
let’s have more Europe; let’s have more failure!

30
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
But what really matters is the loss of democracy here.

31
00:02:01,000 –> 00:02:05,000
You have not been elected.

32
00:02:05,000 –> 00:02:10,000
You are not accountable, there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you.

33
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
It was Zeus, of course, that kidnapped Europa,

34
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
my fear is you are kidnapping our democracy.

35
00:02:16,000 –> 00:02:20,000
You are only here because that Lisbon Treaty went through

36
00:02:20,000 –> 00:02:25,000
without the British people being given the referendum that they were promised.

37
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
And as far as we’re concerned this is unfinished business.

38
00:02:28,000 –> 00:02:33,000
People fought and died so that we could be an independent self-governing democratic nation

39
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
that was able to hire and fire its leaders.

40
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
And no one that believes in democracy

41
00:02:39,000 –> 00:02:43,000
will accept the post of President of the European Union. Thank you.

42
00:02:46,000 –> 00:02:58,000
VOTE UKIP!

4 thoughts on “Nigel Farage: Evropská unie je FAIL”

  1. This person is not worthy to have a seat in the European Parliament. He is a hypocrite, a spoiled brat that wants to kill the institution that feeds him. It is not about “free speech”, it’s about his denigrating and abusive use of this “free speech”.

Comments are closed.