Nigel Farage: Evropská unie je FAIL

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Neúspěch. Evropská unie nefunguje

2
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
Máme tu dnes mezi sebou velkého muže – prezidenta Evropy.

3
00:00:13,000 –> 00:00:17,000
Muže, který je tak důležitý, že se nesmí kritizovat, nic se mu nesmí vytknout;

4
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
je to král moderní politické třídy.

5
00:00:20,000 –> 00:00:22,000
Je to Zeus dnešního dne,

6
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
a plánuje nám vládnout z hory Bruselus –

7
00:00:25,000 –> 00:00:31,000
– a běda komukoliv, kdo zpochybní jeho autoritu nebo zpochybní jeho důstojnost,

8
00:00:31,000 –> 00:00:33,000
sic je stihne krutý trest.

9
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
Skutečně, v mém případě, když jsme naposledy potkali a já řekl pár věcí,

10
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
udělil mi parlament nejvyšší možnou pokutu!

11
00:00:41,000 –> 00:00:45,000
A řekli mi, že když řeknu cokoliv, co vás znepokojí,

12
00:00:45,000 –> 00:00:47,000
bude mi vypnut mikrofon.

13
00:00:47,000 –> 00:00:52,000
Tak jakou cenu má svoboda slova, jakou cenu má demokracie?

14
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Ale dnes jste za námi přišel zpátky a nyní, se souhlasem pana Sarkozyho a Angely Merkelové,

15
00:00:57,000 –> 00:01:03,000
jste šéfem nové hospodářské vlády pro 500 miliónů lidí

16
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
a spustili jste svůj desetiletý plán – svůj seznam přání.

17
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
A já se jenom divím — pamatujete si, co se stalo s tím posledním desetiletým plánem,

18
00:01:11,000 –> 00:01:13,000
který byl spuštěn v roce 2000?

19
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
Byl spuštěn v tomto parlamentu a byl nadšeně vychvalován,

20
00:01:15,000 –> 00:01:21,000
a bylo to totální a naprosto mrzácké selhání, dokonce ještě před příchodem globální recese.

21
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
A ve skutečnosti všechny centralizované plány EU vždycky selžou.

22
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
Jenom se podívejte na katastrofální, zřícenou společnou rybářskou politiku.

23
00:01:30,000 –> 00:01:37,000
A teď selhalo vyše milované euro; selhalo politicky na své první vážnější překážce.

24
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
Na tom summitu 25.-26. března jste nebyli schopni přijít s žádným plánem,

25
00:01:40,000 –> 00:01:46,000
nemůžete zachránit Řecko bez toho, aby přišel Mezinárodni měnový fond a spasil

26
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
aspoň na chvíli euro – váš sen.

27
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
A přesto, pane Van Rompuyi, vypadá to, že váš plán je: Když prohráváme,

28
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
když krachujeme, potřebujeme ještě víc toho samého;

29
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
potřebujeme ještě více Evropy; potřebujeme ještě větší krach!

30
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
Ale na čem skutečně záleží je ta ztráta demokracie.

31
00:02:01,000 –> 00:02:05,000
Vy jste nebyl zvolen.

32
00:02:05,000 –> 00:02:10,000
Nikomu se nezodpovídáte, občané v Evropě nemají mechanismus jak Vás odstranit.

33
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
Samozřejmě, byl to Zeus, kdo unesl Európu,

34
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
a já se obávám, že vy se snažíte unést naši demokracii.

35
00:02:16,000 –> 00:02:20,000
Jste tady jenom díky tomu, že ta Lisabonská smlouva prošla

36
00:02:20,000 –> 00:02:25,000
aniž by k ní měli britští občané referendum, jak jim bylo slíbeno.

37
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
A co se nás týče, ještě to není ukonečená záležitost.

38
00:02:28,000 –> 00:02:33,000
Lidé bojovali a umírali, abychom byli nezávislým demokratickým národem s vlastní vládou,

39
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
který bude moci vlastní vůdce zvolit i vyhodit.

40
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
A nikdo, kdo věří v demokracii,

41
00:02:39,000 –> 00:02:43,000
nebude nikdy akceptovat post prezidenta Evropské unie. Děkuji.

42
00:02:46,000 –> 00:02:58,000
Volte Svobodné :: www.svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Failure. The European Union isn’t working

2
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
We’re in the presence of a great man today – the President of Europe.

3
00:00:13,000 –> 00:00:17,000
A man who is so important he is beyond criticism, beyond reproach;

4
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
he is the king of the modern political class.

5
00:00:20,000 –> 00:00:22,000
He is the modern-day Zeus,

6
00:00:22,000 –> 00:00:25,000
and he intends to rule us from Mount Berlaymont –

7
00:00:25,000 –> 00:00:31,000
– and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity,

8
00:00:31,000 –> 00:00:33,000
or they will face sevre punishment.

9
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
Indeed, in my case, the last time we met and when I had one or two things to say,

10
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
the Parliament imposed the maximum possible fine!

11
00:00:41,000 –> 00:00:45,000
And I am told that if I say anything that upsets you,

12
00:00:45,000 –> 00:00:47,000
the microphone will be cut off.

13
00:00:47,000 –> 00:00:52,000
Well, what price free speech, what price democracy?

14
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
But you’ve come back to us today and now, with the approval of Mr Sarkozy and Angela Merkel,

15
00:00:57,000 –> 00:01:03,000
you’re the head of a new economic government for 500 million people

16
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
and you’ve launched your 10-year plan – your wish list.

17
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
And I just wonder — have you remembered what happened to the last 10-year plan,

18
00:01:11,000 –> 00:01:13,000
that was launched in 2000?

19
00:01:13,000 –> 00:01:15,000
It was launched in this Parliament to much acclaim

20
00:01:15,000 –> 00:01:21,000
it was a total and utter crippling failure, even before the global recession hit.

21
00:01:21,000 –> 00:01:25,000
And in fact, all centralised EU plans fail.

22
00:01:25,000 –> 00:01:30,000
Just look at the disastrous, ruinous common fisheries policy.

23
00:01:30,000 –> 00:01:37,000
And now your beloved euro has failed; it’s failed politically at its first major hurdle.

24
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
You weren’t able to come up with a plan at that Summit,

25
00:01:40,000 –> 00:01:46,000
you can’t bail out Greece without the International Monetary Fund coming in to save,

26
00:01:46,000 –> 00:01:48,000
at least for the moment, your euro dream.

27
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
And yet, Mr Van Rompuy, your plan seems to be we’re losing,

28
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
we’re failing, let’s have more of the same;

29
00:01:55,000 –> 00:01:58,000
let’s have more Europe; let’s have more failure!

30
00:01:58,000 –> 00:02:01,000
But what really matters is the loss of democracy here.

31
00:02:01,000 –> 00:02:05,000
You have not been elected.

32
00:02:05,000 –> 00:02:10,000
You are not accountable, there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you.

33
00:02:10,000 –> 00:02:13,000
It was Zeus, of course, that kidnapped Europa,

34
00:02:13,000 –> 00:02:16,000
my fear is you are kidnapping our democracy.

35
00:02:16,000 –> 00:02:20,000
You are only here because that Lisbon Treaty went through

36
00:02:20,000 –> 00:02:25,000
without the British people being given the referendum that they were promised.

37
00:02:25,000 –> 00:02:28,000
And as far as we’re concerned this is unfinished business.

38
00:02:28,000 –> 00:02:33,000
People fought and died so that we could be an independent self-governing democratic nation

39
00:02:33,000 –> 00:02:36,000
that was able to hire and fire its leaders.

40
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
And no one that believes in democracy

41
00:02:39,000 –> 00:02:43,000
will accept the post of President of the European Union. Thank you.

42
00:02:46,000 –> 00:02:58,000
VOTE UKIP!

4 thoughts on “Nigel Farage: Evropská unie je FAIL”

  1. This person is not worthy to have a seat in the European Parliament. He is a hypocrite, a spoiled brat that wants to kill the institution that feeds him. It is not about “free speech”, it’s about his denigrating and abusive use of this “free speech”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *