Nigel Farage: Euroskeptici jsou dobří Evropané

Přepis, čeština:
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Nigel Farage (UKIP), předseda klubu EFD | 23. června, Brusel

2
00:00:05,000 –> 00:00:09,000
Za klub ‘Evropa svobody a demokracie (EFD)’ pan Farage.

3
00:00:09,000 –> 00:00:11,000
Děkuji, pane Van Rompuyi, za Vaši řeč

4
00:00:11,000 –> 00:00:16,000
Myslím, že jste nám poskytl výborný vhled do toho, proč se toho dnes v EU tolik bortí.

5
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
Řekl jste, že summit se uskutečnil, že krize eura je pryč,

6
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
že z okraje propasti jsme udělali krok zpět,

7
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
a pak přišla ta perla, hláška dne.

8
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
Řekl jste, že euro se stalo obětí svého vlastního úspěchu.

9
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
No aspoň to přinese úsměv na tváře miliónů lidí dnes večer,

10
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
až uvidí zprávy.

11
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
Vy snad musíte být novodobý Křeček v noční košili — snílek.

12
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
Byli jste varováni už od začátku, že tu bylo několik zemí

13
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
které se do eurozóny nehodily.

14
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
Věděli jste, že podváděly a lhaly a ohýbaly pravidla,

15
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
a přesto jste pokračovli s tímto politickým projektem.

16
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Tak jako Ikarus jste šli vstříc nebezpečí, přestože jste byli varováni,

17
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
že to nebude fungovat.

18
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
A já jsem byl vážně ohromen, když jste mi minulý týden tváří v tvář přiznal,

19
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
že neexistuje žádný plán B.

20
00:01:05,000 –> 00:01:10,000
Neexistuje žádný krizový plán, jak pomoci zemím jako Řecko, Španělsko nebo Portugalsko,

21
00:01:10,000 –> 00:01:12,000
které budou muset tuto měnu opustit.

22
00:01:12,000 –> 00:01:17,000
Neexistuje žádný plán, jak jim pomoci znovu zavést jejich národní měny.

23
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
Jak moc tedy musí tyto země trpět

24
00:01:20,000 –> 00:01:22,000
při honbě tohoto euro-snu?

25
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
Jak velká nezaměstnanost tu tedy musí být?

26
00:01:25,000 –> 00:01:32,000
Jaká úroveň občanských nepokojů je přijatelná pro udržení měny, která prostě nemůže fungovat?

27
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
A jsem zvědavý, jak dlouho budou Němci pokračovat v placení toho ohromného účtu!

28
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
To neuvěřitelné je, že vy a všichni v této místnosti

29
00:01:40,000 –> 00:01:44,000
si myslíte, že tohle děláte proto, abyste byli dobrými Evropany.

30
00:01:44,000 –> 00:01:48,000
Tak já vám tedy prozradím, že toto místo nemá s Evropou vůbec nic společného.

31
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
Že neexistuje nic jako evropská identita.

32
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
Ve skutečnosti leží síla Evropy v její rozmanitosti —

33
00:01:55,000 –> 00:01:59,000
— jazyka, kultury a států.

34
00:01:59,000 –> 00:02:02,000
A ironií osudu jsme to my — euroskeptici —

35
00:02:02,000 –> 00:02:05,000
kdo se ukáže jako dobří Evropané.

36
00:02:10,000 –> 00:02:32,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina:
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Nigel Farage MEP (UKIP), President of the EFD group | 23 June 2010, Brussels

2
00:00:05,000 –> 00:00:09,000
For ‘Europe of Freedom and Democracy’, Mr Farage.

3
00:00:09,000 –> 00:00:11,000
Well thank you, Mr Van Rompuy for your speech

4
00:00:11,000 –> 00:00:16,000
I think you gave us a great insight as to why so much is failing inside the European Union today

5
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
You said the Summit had happened, that the euro crisis had gone away,

6
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
that we stepped back from the edge of the precipice

7
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
and then you gave us the gem, the quote of the day.

8
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
You said that the euro had been a victim of its own success.

9
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
Well at least that’ll bring a smile to the faces of millions of people tonight

10
00:00:33,000 –> 00:00:35,000
when they see the news.

11
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
You must be, indeed, a modern-day Walter Mitty — a dreamer.

12
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
You had been warned from the start that there were several countries

13
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
that would not fit into the eurozone.

14
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
You knew they cheated and lied and they bent the rules

15
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
and yet you carried on with this political project.

16
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
Like Icarus, heading towards the danger despite the fact that you’d been warned

17
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
that things wouldn’t work.

18
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
And I really was amazed last week when you admitted to me face-to-face

19
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
that there is no plan B.

20
00:01:05,000 –> 00:01:10,000
There is no contingency plan to help countries like Greece and Spain and Portugal

21
00:01:10,000 –> 00:01:12,000
which at some point will have to leave this currency.

22
00:01:12,000 –> 00:01:17,000
There is no plan to help them refloat their own national currencies.

23
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
Just how much do these countries have to suffer

24
00:01:20,000 –> 00:01:22,000
in the pursuit of this euro dream?

25
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
Just how much unemployment does there have to be?

26
00:01:25,000 –> 00:01:32,000
What level of civil disorder is acceptable to hold together a currency that simply cannot work?

27
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
And I wonder for how much longer will the Germans go on paying the enormous bill.

28
00:01:37,000 –> 00:01:40,000
The extraordinary thing is that you and everybody in this room

29
00:01:40,000 –> 00:01:44,000
thinks you’re doing this to be good Europeans.

30
00:01:44,000 –> 00:01:48,000
Well I would put it to you that this place has nothing to do with Europe at all.

31
00:01:48,000 –> 00:01:52,000
That there is no such thing as a European identity.

32
00:01:52,000 –> 00:01:55,000
Indeed, the strength of Europe is its diversity —

33
00:01:55,000 –> 00:01:59,000
— of language, of culture and of states.

34
00:01:59,000 –> 00:02:02,000
And ironically it is us — the EU-sceptics —

35
00:02:02,000 –> 00:02:05,000
who will turn out to be the good Europeans.

36
00:02:10,000 –> 00:02:32,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz