Kápo Schulz vs Nigel Farage: Sedněte si, nebo Vás nechám vyvést!

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Pane Bütikofere, neviděl jsem, že se hlásíte s faktickou poznámkou.

2
00:00:05,000 –> 00:00:11,000
Na koho je mířena?

3
00:00:11,000 –> 00:00:13,000
Nemáte zapnutý mikrofon.

4
00:00:13,000 –> 00:00:16,000
Na pana Farage. Mluvil o Gauleiterovi.

5
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
Jako Němec velmi silně protestuji proti tomu,

6
00:00:19,000 –> 00:00:25,000
aby bylo demokratické Německo stavěno na stejnou úroveň jako nacistické Německo.

7
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
Takže bych od tohoto pána chtěl omluvu.

8
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
Nikdo v Berlíně nikam nedosazuje Gauleitera.

9
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
To je proslov plný nenávisti,

10
00:00:35,000 –> 00:00:39,000
podněcování nenávisti mezi evropskými národy. Měl by svá slova vzít zpět,

11
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
nebo byste měl Vy zajistit, že se něco takového nebude opakovat.

12
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
Nepoužil jsem slovo ‘Gauleiter’, řekl jsem ‘někteří mohou říkat’,

13
00:00:49,000 –> 00:00:53,000
a skutečně, britské nejprodávanější nedělní noviny to slovo použily.

14
00:00:53,000 –> 00:00:58,000
Pokud chcete mluvit o nenávisit, pak se podívejte na to, co dělá tenhle evropský projekt.

15
00:00:58,000 –> 00:01:02,000
Německé noviny se vozí po Italech, že jsou zbabělci,

16
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
vozí se po Řecích, že jsou líní a k ničemu,

17
00:01:05,000 –> 00:01:07,000
a italské a řecké noviny

18
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
zobrazují německé vrcholné politiky v nacistických uniformách.

19
00:01:11,000 –> 00:01:15,000
Celá pointa je v tom, že tento projekt vymyšlen,

20
00:01:15,000 –> 00:01:18,000
aby nás všechny společně přivedl do míru a harmonie,

21
00:01:18,000 –> 00:01:22,000
ale ve skutečnosti nás od sebe odtrhává a vede nás k nacionalismu.

22
00:01:22,000 –> 00:01:26,000
A pokud je nějaká země, kterou jsem ve svém projevu zkritizoval,

23
00:01:26,000 –> 00:01:28,000
tak to byla ve skutečnosti Velká Británie,

24
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
protože jsem přiznal, že způsob, jakým jsme se chovali v 19. století vůči Řecku,

25
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
nebyl akceptovatelný.

26
00:01:41,000 –> 00:01:43,000
Předseda ztrácí svoji nestrannost…

27
00:01:43,000 –> 00:01:47,000
Nacionalismus je v tomto parlamentu propagován těmi,

28
00:01:47,000 –> 00:01:54,000
kteří mají na svých stolech vlajky, aby tak zdokumentovali svůj nacionalismus.

29
00:01:54,000 –> 00:01:58,000
Pokud vím, tak k nim taky patříte. Slovo má pan Brok.

30
00:02:04,000 –> 00:02:07,000
Slovo má pan Brok.

31
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
Slovo má pan Brok.

32
00:02:10,000 –> 00:02:14,000
Sedněte si. Slovo má pan Brok.

33
00:02:18,000 –> 00:02:23,000
Vyzývám Vás k pořádku, sedněte si.

34
00:02:23,000 –> 00:02:26,000
Vyzývám Vás k pořádku, pane Faragi, sedněte si.

35
00:02:26,000 –> 00:02:30,000
Jinak budete muset opustit místnost. Slovo má kolega Brok.

36
00:02:33,000 –> 00:02:52,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:05,000
Mr Bütikofere, I hadn’t seen your blue card.

2
00:00:05,000 –> 00:00:11,000
The question is for whom?

3
00:00:11,000 –> 00:00:13,000
No microphone.

4
00:00:13,000 –> 00:00:16,000
For Mr Farage. He talked about a ‘Gauleiter’.

5
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
As a German, I very much object to

6
00:00:19,000 –> 00:00:25,000
democratic Germany being put on the same footing as the Nazi Germany.

7
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
So I would like an apology from this gentleman.

8
00:00:28,000 –> 00:00:32,000
Nobody in Berlin is sending Gauleiter anywhere.

9
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
That is speech full of hatred,

10
00:00:35,000 –> 00:00:39,000
incitement of hatred between European peoples. He should withdraw his words

11
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
or you should insure that this something does not recur.

12
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
I did not use the word ‘Gauleiter’, I said ‘as some might say’,

13
00:00:49,000 –> 00:00:53,000
and indeed the biggest selling Sunday newspaper in Britain used that word.

14
00:00:53,000 –> 00:00:58,000
If you wanna talk about hatred, just look at what this European project is doing.

15
00:00:58,000 –> 00:01:02,000
We have German newspapers slagging off the Italians for being cowards,

16
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
slagging off the Greeks for being lazy and useless,

17
00:01:05,000 –> 00:01:07,000
and we have Italian and Greek newspapers

18
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
depicting leading figures in Germany wearing Nazi uniforms.

19
00:01:11,000 –> 00:01:15,000
Surely the whole point is that this project that was designed

20
00:01:15,000 –> 00:01:18,000
to bring us all together in peace and harmony

21
00:01:18,000 –> 00:01:22,000
is actually ripping us apart and bringing back nationalisms.

22
00:01:22,000 –> 00:01:26,000
And if there was one country I really had a go at in my speech,

23
00:01:26,000 –> 00:01:28,000
it was actually the United Kingdom

24
00:01:28,000 –> 00:01:31,000
because I admitted the way we behaved towards Greece

25
00:01:31,000 –> 00:01:34,000
was not acceptable in the 19th century.

26
00:01:41,000 –> 00:01:43,000
President loses his impartiality.

27
00:01:43,000 –> 00:01:47,000
Nationalism is propagated in this House by those who

28
00:01:47,000 –> 00:01:54,000
who wear flags upon their desks and their nationalism upon their sleeve,

29
00:01:54,000 –> 00:01:58,000
I believe you’re one of them. The next speaker is Mr Brok.

30
00:02:04,000 –> 00:02:07,000
Mr Brok has the floor.

31
00:02:07,000 –> 00:02:10,000
Mr Brok has the floor.

32
00:02:10,000 –> 00:02:14,000
Take your seat. Mr Brok has the floor.

33
00:02:18,000 –> 00:02:23,000
I’m calling you to order asking you to take your seat.

34
00:02:23,000 –> 00:02:26,000
Mr Farage, I’m calling you to order, please take your seat,

35
00:02:26,000 –> 00:02:30,000
otherwise you’ll have to leave the chamber. Mr Brok has the floor.

36
00:02:33,000 –> 00:02:52,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

One thought on “Kápo Schulz vs Nigel Farage: Sedněte si, nebo Vás nechám vyvést!”

  1. What a pity that the Russians stopped in 1945 on the River Elbe. While the German nation will be represented about Schutz and Merkel,
    it will bee continue and complete work.

    Ceterum autem censeo Unionem Europaeam esse delendam!

Comments are closed.