Godfrey Bloom: Buďte aspoň jednou normální!

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Buďte normální! Godfrey Bloom to říká, jak to je!

2
00:00:04,000 –> 00:00:11,000
Miluju to tady, je to taková zábava. Továrna na regulace.

3
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
Zrovna jsem se díval na titulky ve výroční politické strategii Komise

4
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
a začíná to “růstem a pracovními místy”.

5
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
Víte, abych byl upřímný,

6
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
toto místo by bylo vhodnější k debatě o růstu a pracovních místech,

7
00:00:23,000 –> 00:00:29,000
kdyby aspoň 1 % tohoto parlamentu mělo aspoň nějakou zkušenost se soukromým sektorem.

8
00:00:29,000 –> 00:00:36,000
Já jsem businessman a rozumím růstu a rozumím pracovním místům.

9
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
Bohužel, čím víc regulujete, čím víc zákonů přijímáte,

10
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
tím méně je pravděpodobné, že vyprodukujete růst a pracovní místa.

11
00:00:43,000 –> 00:00:47,000
A to je důvod, proč růst HDP v Evropě je naprostá katastrofa

12
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
a ve zbytku světa se zvedá — v Číně, Indii a subkontinentu.

13
00:00:51,000 –> 00:00:53,000
Poráží nás dokonce i Severní Amerika.

14
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
Takže já bych navrhl, že pokud chceme růst a pracovní místa,

15
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
přestaneme strkat čumák mezi lidi

16
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
a necháme je žít, aniž bychom tam odsud zasahovali.

17
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
Udržitelná Evropa? Víte, to je opět fascinující, že?

18
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
Mluvíme o globální stopě, mluvíme tu o takových nesmyslech,

19
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
ale faktem je, že zeměkoule se posledních 10 let neotepluje –

20
00:01:14,000 –> 00:01:16,000
– věda je hozena z okna.

21
00:01:16,000 –> 00:01:22,000
Pokud se někdo chce vážně podívat na vědu o světě

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
a na globální oteplování a klimatickou změnu, uvidí, že ve skutečnosti

23
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
většina informovaných, ne politicky zaujatých, vědců považuje za fakt,

24
00:01:29,000 –> 00:01:33,000
že ve skutečnosti budeme mít planetu v roce 2050 chladnější, ne teplejší.

25
00:01:33,000 –> 00:01:36,000
Ale to nesedí do našeho plánu, že?

26
00:01:36,000 –> 00:01:38,000
Protože my rádi zdaňujeme a my rádi regulujeme.

27
00:01:38,000 –> 00:01:40,000
A teď se podívejme na řízenou migraci.

28
00:01:40,000 –> 00:01:44,000
Bože, bože. Jako Angličan vám můžu říct: řízená migrace?

29
00:01:44,000 –> 00:01:46,000
Bože, bože, bože.

30
00:01:46,000 –> 00:01:50,000
V loňském roce přišlo na náš malý přelidněný ostrov milión lidí.

31
00:01:50,000 –> 00:01:53,000
Prosím, prosím, prosím, může tohle místo — aspoň na chvíli — být normální!

32
00:01:54,000 –> 00:02:01,000
svobodni.cz :: reformy.cz :: euroseptik.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Get Real! Godfrey Bloom tells it like it is!

2
00:00:04,000 –> 00:00:11,000
I love coming here, it’s so amusing. The regulation factory.

3
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
I’ve just looked through the headings under the Commission’s annual policy strategy

4
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
and it starts with ‘growth and jobs’.

5
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
You know, to be honest,

6
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
the place would be very much better served to talk about growth and jobs

7
00:00:23,000 –> 00:00:29,000
if at least more than 1% of this Chamber had had any experience at all of commerce.

8
00:00:29,000 –> 00:00:36,000
I am a businessman and I can understand growth and I can understand jobs.

9
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
Sadly, the more you regulate, the more you legislate,

10
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
the less likely you are to produce growth and jobs.

11
00:00:43,000 –> 00:00:47,000
Which is why GDP growth in Europe is positively dire

12
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
and it’s taking off in the rest of the world – China, India, the subcontinent.

13
00:00:51,000 –> 00:00:53,000
We’re even beaten by North America.

14
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
So, I would suggest that if we want growth and jobs,

15
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
we get our faces out of the people

16
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
and let them get on with it, without interference from this place.

17
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
Sustainable Europe? Well, you know, again, fascinating, isn’t it?

18
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
We talk about the global footprint, we talk about all this sort of nonsense,

19
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
the fact that the globe hasn’t warmed actually for 10 years –

20
00:01:14,000 –> 00:01:16,000
– the science is thrown out of the window.

21
00:01:16,000 –> 00:01:22,000
If anybody wants to take any serious look at global science

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
and global warming and climate change, they’d see that, actually,

23
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
most informed, not politically-biased, scientists regard the fact

24
00:01:29,000 –> 00:01:33,000
that we will actually have a colder planet by 2050, not a warmer one.

25
00:01:33,000 –> 00:01:36,000
But that doesn’t suit our book, does it?

26
00:01:36,000 –> 00:01:38,000
Because we like to tax and we like to regulate.

27
00:01:38,000 –> 00:01:40,000
And now we look at managed migration.

28
00:01:40,000 –> 00:01:44,000
Well, dear, oh dear. As an Englishman, I can tell you: managed migration?

29
00:01:44,000 –> 00:01:46,000
Oh dear, oh dear, oh dear.

30
00:01:46,000 –> 00:01:50,000
We’ve had a million people come into our tiny little overcrowded island in the last year.

31
00:01:50,000 –> 00:01:53,000
Please, please, please, will this place, just for once, get real!

32
00:01:54,000 –> 00:02:01,000
svobodni.cz :: reformy.cz :: euroseptik.cz