ESM (euroval): Smlouva dluhů

Bohužel, to není vtip, v té smlouvě to doopravdy je.

PS: euroSEPTIK má problémy s překladem tohoto právnického speaku, takže opravy jsou velmi vítány.

Přepis, čeština
1
00:00:01,189 –> 00:00:05,200
Čelí Evropská unie a její jednotná měna krizi?

2
00:00:05,200 –> 00:00:07,439
Co můžeme a máme udělat?

3
00:00:07,439 –> 00:00:13,469
EU plánuje novou smlouvu zvanou Evropský stabilizační mechanismus, zkráceně ESM.

4
00:00:13,469 –> 00:00:16,650
Smlouvu dluhů.

5
00:00:16,650 –> 00:00:21,210
Poslanci mají přístup k návrhu této smlouvy.

6
00:00:21,210 –> 00:00:26,099
Schválený základní kapitál bude 700 miliard eur.

7
00:00:26,099 –> 00:00:27,349
Otázka.

8
00:00:27,349 –> 00:00:31,939
Proč 700 miliard? Kde se to číslo vzalo?

9
00:00:31,939 –> 00:00:34,550
A kým a na jakém základě bylo spočítáno?

10
00:00:34,550 –> 00:00:39,130
Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit

11
00:00:39,130 –> 00:00:45,080
jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, do sedmi dnů od přijetí tohoto požadavku.

12
00:00:45,080 –> 00:00:46,310
Otázka.

13
00:00:46,310 –> 00:00:52,060
Vlastně nic. Tahle část je jasná. Pokud bude ESM potřebovat peníze, máme sedm dní na zaplacení.

14
00:00:52,060 –> 00:00:54,979
Když vezmeme v úvahu běžné bankovní procesy,

15
00:00:54,979 –> 00:01:00,100
znamená to, že máme čtyři dny na vypsání šeku.

16
00:01:00,100 –> 00:01:03,450
Ale co znamená to “neodvolatelně a bezpodmínečně”?

17
00:01:03,450 –> 00:01:08,880
Co když budeme mít nový parlament; takový, který nesouhlasí s přesunem peněz so ESM?

18
00:01:08,880 –> 00:01:11,670
Musíme platit i tak?

19
00:01:11,670 –> 00:01:15,640
Rada guvernérů může rozhodnout o změně schváleného kapitálu a změnit

20
00:01:15,640 –> 00:01:17,710
odpovídajícím způsobem článek 8.

21
00:01:17,710 –> 00:01:18,939
Otázka.

22
00:01:18,939 –> 00:01:20,080
Prosím?

23
00:01:20,080 –> 00:01:22,820
700 miliard je teprve začátek?

24
00:01:22,820 –> 00:01:26,100
ESM si může navyšovat svůj fond jakkoliv chce,

25
00:01:26,100 –> 00:01:27,940
kdykoliv chce?

26
00:01:27,940 –> 00:01:32,480
A my bychom pak byli podle článku 9 neodvolatelně a bezpodmínečně

27
00:01:32,480 –> 00:01:35,650
povinni zaplatit?

28
00:01:35,650 –> 00:01:40,520
ESM má plnou právní kompetenci zahájit právní řízení.

29
00:01:40,520 –> 00:01:43,740
ESM, jeho majetek, financování a aktiva

30
00:01:43,740 –> 00:01:47,659
požívají imunity vůči všem formám soudního procesu.

31
00:01:47,659 –> 00:01:53,920
Otázka. Takže ESM nás může zažalovat, ale my ho u soudu žalovat nesmíme?

32
00:01:53,920 –> 00:01:58,180
Majetek, financování a aktiva ESM požívají imunity vůči prohlídce,

33
00:01:58,180 –> 00:02:02,780
záběru, konfiskaci, vyvlastnění, nebo jiné formě exekuce,

34
00:02:02,780 –> 00:02:04,430
odebrání nebo zabavení

35
00:02:04,430 –> 00:02:08,599
exekutivním, soudním, správním nebo legislativním aktem.

36
00:02:08,599 –> 00:02:09,599
Otázka.

37
00:02:09,599 –> 00:02:13,659
Imunitou vůči soudním procesům jsme se zabývali v minulém bodě, ale tohle znamená,

38
00:02:13,659 –> 00:02:18,080
že ani naše vlády, ani naše parlamenty, ani naše demokratické zákony

39
00:02:18,080 –> 00:02:21,150
nemají žádný efekt na ESM?

40
00:02:21,150 –> 00:02:23,949
To je pěkně mocná smlouva!

41
00:02:23,949 –> 00:02:27,499
Guvernéři, zástupci guvernérů, ředitelé, zástupci ředitelů,

42
00:02:27,499 –> 00:02:30,989
výkonný ředitel a zaměstnanci jsou imunní vůči právním procesům proti

43
00:02:30,989 –> 00:02:35,489
aktům, které vykonali a požívají nedotknutelnosti v souvislosti

44
00:02:35,489 –> 00:02:37,709
se svými oficiálními smlouvami a dokumenty.

45
00:02:37,709 –> 00:02:41,719
Otázka. Takže kdokoliv zúčastněný v ESM je v klidu a teple?

46
00:02:41,719 –> 00:02:45,269
Nemůžou být hnáni k odpovědnosti kvůli ničemu? A znamená ta nedotknutelnost

47
00:02:45,269 –> 00:02:48,739
jejich dokumentů, že je nemůžeme zničit, nebo že

48
00:02:48,739 –> 00:02:51,599
ani nemůžeme vidět, co se v nich píše?

49
00:02:51,599 –> 00:02:55,889
Tato smlouva zakládá novou mezivládní organizaci, které jsme povinni

50
00:02:55,889 –> 00:02:58,819
předat neomezená aktiva do sedmi dnů,

51
00:02:58,819 –> 00:03:00,529
pokud si to vyžádá.

52
00:03:00,529 –> 00:03:04,909
Organizaci, která nás může žalovat, ale sama je imunní vůči všem formám stíhání

53
00:03:04,909 –> 00:03:07,869
a jejíž manažeři si užívají stejné imunity.

54
00:03:07,869 –> 00:03:09,690
Nejsou žádní nezávislí kontroloři

55
00:03:09,690 –> 00:03:12,010
a žádné existující zákony se na ně nevztahují?

56
00:03:12,010 –> 00:03:14,689
Vlády se nemohou bránit?

57
00:03:14,689 –> 00:03:19,210
Evropské národní rozpočty v rukou jedné jediné nevolené

58
00:03:19,210 –> 00:03:21,369
mezivládní organizace?

59
00:03:21,369 –> 00:03:23,549
Tohle je budoucnost Evropy?

60
00:03:23,549 –> 00:03:25,829
Tohle je nová EU?

61
00:03:25,829 –> 00:03:29,749
Evropa postrádající svrchované demokracie?

62
00:03:29,749 –> 00:03:32,989
Tohle chcete?

63
00:03:33,000 –> 00:03:38,000
Pokud tohle NECHCETE, pošlete dopis, email nebo zavolejte svému poslanci.

64
00:03:38,000 –> 00:03:42,000
Protestovat je vaše právo!

65
00:03:43,000 –> 00:03:52,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:01,189 –> 00:00:05,200
Are the european union and its common currency facing a crisis?

2
00:00:05,200 –> 00:00:07,439
What can and should be done?

3
00:00:07,439 –> 00:00:13,469
The EU was planning a new treaty called the European Stability Mechanism or ESM.

4
00:00:13,469 –> 00:00:16,650
A treaty of debt.

5
00:00:16,650 –> 00:00:21,210
Members of Parliament all have access to the draft legislation.

6
00:00:21,210 –> 00:00:26,099
The authorized capital stock shall be seven hundred billion euros.

7
00:00:26,099 –> 00:00:27,349
Question.

8
00:00:27,349 –> 00:00:31,939
Why seven hundred billion? Where did that number come from? And by whom and on what

9
00:00:31,939 –> 00:00:34,550
basis was it calculated?

10
00:00:34,550 –> 00:00:39,130
ESM members hereby irrevocably and unconditionally undertake to pay on

11
00:00:39,130 –> 00:00:45,080
demand any capital call made on them within seven days of receipt of such demand.

12
00:00:45,080 –> 00:00:46,310
Question.

13
00:00:46,310 –> 00:00:52,060
Nothing really. That part is clear. If the ESM needs money we have seven days to pay.

14
00:00:52,060 –> 00:00:54,979
Taking normal bank processing times into account

15
00:00:54,979 –> 00:01:00,100
that means we have four days to write a check.

16
00:01:00,100 –> 00:01:03,450
But what does “irrevocably and unconditionally” mean?

17
00:01:03,450 –> 00:01:08,880
What if we have a new parliament, one that doesn’t want to transfer money to the ESM?

18
00:01:08,880 –> 00:01:11,670
Do we have to pay anyway?

19
00:01:11,670 –> 00:01:15,640
The Board of Governors may decide to change the authorized capital and amend

20
00:01:15,640 –> 00:01:17,710
Article 8 accordingly.

21
00:01:17,710 –> 00:01:18,939
Question.

22
00:01:18,939 –> 00:01:20,080
Pardon me?

23
00:01:20,080 –> 00:01:22,820
Seven hundred billion is just the beginning?

24
00:01:22,820 –> 00:01:26,100
The ESM can stock up the fund as much as it wants to

25
00:01:26,100 –> 00:01:27,940
anytime it wants to?

26
00:01:27,940 –> 00:01:32,480
And we would then be required under Article 9 to irrevocably and

27
00:01:32,480 –> 00:01:35,650
unconditionally pay up?

28
00:01:35,650 –> 00:01:40,520
The ESM shall have full legal capacity to institute legal proceedings.

29
00:01:40,520 –> 00:01:43,740
The ESM, its property, funding and assets

30
00:01:43,740 –> 00:01:47,659
shall enjoy immunity from every form of judicial process.

31
00:01:47,659 –> 00:01:53,920
Question. So the ESM program can sue us but we can’t challenge it in court?

32
00:01:53,920 –> 00:01:58,180
The property, funding and assets of the ESM shall be immune from search,

33
00:01:58,180 –> 00:02:02,780
requisition, confiscation, expropriation, or any other form of seizure,

34
00:02:02,780 –> 00:02:04,430
taking or foreclosure

35
00:02:04,430 –> 00:02:08,599
by executive, judicial, administrative or legislative action.

36
00:02:08,599 –> 00:02:09,599
Question.

37
00:02:09,599 –> 00:02:13,659
Immune from judicial action was covered in the last point but this means neither

38
00:02:13,659 –> 00:02:18,080
our government’s nor are legislatures nor any of our democratic laws

39
00:02:18,080 –> 00:02:21,150
have any effect on the ESM organization?

40
00:02:21,150 –> 00:02:23,949
That’s a pretty powerful treaty!

41
00:02:23,949 –> 00:02:27,499
Governors, alternate Governors, Directors, alternate Directors, the Managing

42
00:02:27,499 –> 00:02:30,989
Director and staff members shall be immune from legal process with respect

43
00:02:30,989 –> 00:02:35,489
to acts performed by them and shall enjoy inviolability in respect to

44
00:02:35,489 –> 00:02:37,709
their official papers and documents.

45
00:02:37,709 –> 00:02:41,719
Question. So anyone involved in the ESM is off the hook?

46
00:02:41,719 –> 00:02:45,269
They can’t be held accountable for anything? And does the inviolability

47
00:02:45,269 –> 00:02:48,739
of their papers mean we can’t destroy them, or that we won’t even be allowed to

48
00:02:48,739 –> 00:02:51,599
see what’s been written?

49
00:02:51,599 –> 00:02:55,889
The treaty establishes a new intergovernmental organization to which we are required to

50
00:02:55,889 –> 00:02:58,819
transfer unlimited assets within seven days

51
00:02:58,819 –> 00:03:00,529
if it so requests.

52
00:03:00,529 –> 00:03:04,909
An organization that can sue us but is immune from all forms of prosecution

53
00:03:04,909 –> 00:03:07,869
and whose managers enjoy the same immunity.

54
00:03:07,869 –> 00:03:09,690
There are no independent reviewers

55
00:03:09,690 –> 00:03:12,010
and no existing laws apply?

56
00:03:12,010 –> 00:03:14,689
Governments cannot take action against it?

57
00:03:14,689 –> 00:03:19,210
Europe’s national budgets in the hands of one single unelected

58
00:03:19,210 –> 00:03:21,369
intergovernmental organization?

59
00:03:21,369 –> 00:03:23,549
Is that the future of Europe?

60
00:03:23,549 –> 00:03:25,829
Is that the new EU?

61
00:03:25,829 –> 00:03:29,749
A Europe devoid of sovereign democracies?

62
00:03:29,749 –> 00:03:32,989
Is that what you want?

63
00:03:33,000 –> 00:03:38,000
If that is NOT what you want, write, email or call your government representative.

64
00:03:38,000 –> 00:03:42,000
It’s your right to protest!

65
00:03:43,000 –> 00:03:52,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

6 thoughts on “ESM (euroval): Smlouva dluhů”

 1. To je naprosto neuvěřitelné a nepochopitelné. To jsem zvědav jak se s takovou neuvěřitelnou blbostí vypořádají.

 2. Jen tak dál…
  Mě se jen líbí, jak si pomaloučku skupujou celej svět, nic nevytváří, ale přitom inkasují neuvěřitelný čísla…
  Tohle dopadne hodně blbě… Konec této monetární společnosti se rychle blíží a už to nezazstavíme… Je to jako lavina, která se už utrhla a není úniku…
  Tohle prostě půjde brzo do kytek a opět další civilizace na této planetě zapláče… Necháme tady po sobě pár ruin pro archeology nastávajících civilizací a hlavně někam na hliněnou destičku musíme vyrýt varování, že do zblbnutí lpět na materiálních hodnotách je zhouba… Není to poprvé a potvrzuje se to, že historie se neustále, v různých obdobách, opakuje… ;)

 3. teda žalovať – kde u koho?
  Je tu ešte nejaký súd keď je všetko touto zmluvou odsúdené či prisúdené?
  Ide o nezmysly a zlátaniny.
  Nie je jasné kto je ESM a kto na strane druhej…
  Teda asi tak 5 – 50 osôb si nárokuje že zbytok Europy im bude “vyrábať” a znášať na kopu nezmyselné čiastky… a v akej mene?

 4. zrejme budeme muset udelat novou revoluci a bojovat o samostatnost a nezavislost, jako kdysi za Rakousko-Uherska !

Comments are closed.