Daniel Hannan: Smrt, daně a zvyšování rozpočtu EU

Přepis, čeština:

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. Europoslanec za Konzervativní stranu

2
00:00:04,000 –> 00:00:07,000
Pane předsedající, tři věci jsou v životě jisté:

3
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
smrt, daně a neustálé zvyšování rozpočtu EU.

4
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
Hrubé i čisté příspěvky Británie letí nahoru, a nejsme to jenom my.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
V době, kdy všech 27 členských států hledá škrty

6
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
ve svých domácích výdajích, jsou všechny tyto úspory spolknuty

7
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
jejich vyššími příspěvky do Bruselu.

8
00:00:24,000 –> 00:00:30,000
Teď nám říkáte, že všechny tyhle peníze jsou použity na tvoření pracovních míst a stimulaci prosperity.

9
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
Poslanci, kteří nečtou anglicky, by se mohli podívat na Frédérica Bastiata

10
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
ohledně tvoření pracovních míst a viditelných a neviditelných nákladů.

11
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
Každé euro, které vezmeme ze soukromého sektoru, abychom podpořili zaměstnanost, je euro,

12
00:00:42,000 –> 00:00:44,000
které by jinak bylo utraceno na vytvoření skutečného bohatství.

13
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
Jediná pracovní místa, která zde vytváříme, jsou místa lidí,

14
00:00:47,000 –> 00:00:49,000
jejichž prací je ničit opravdovou tvorbu pracovních míst:

15
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
udělovatelé licencí, inspektoři, úředníci, dohližitelé na dodržování práva EU,

16
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
celá regulatorní mašina, která prosazuje Evropskou unii.

17
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
Jak můžeme pokračovat v systému,

18
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
ve kterém – zatímco jsem mluvil –

19
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
na zaplacení těchto neustále rostoucích rozpočtů

20
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
poslali voliči z mého obvodu do Bruselu něco kolem 120 tisíc liber?

21
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
Takže přestanu mluvit a posadím se.

22
00:01:14,000 –> 00:01:19,000
euroSEPTIK.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. MEP for South East England

2
00:00:04,000 –> 00:00:07,000
Mr President, three things are certain in life:

3
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
death, taxes and constant rises in the EU budget.

4
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
Our gross and net contributions as a country are shooting up, and it’s not just us.

5
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
At a time when all 27 Member States are looking to find cuts

6
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
in their domestic spending, all of those savings are being swallowed up

7
00:00:21,000 –> 00:00:24,000
in their higher contributions to Brussels.

8
00:00:24,000 –> 00:00:30,000
Now we’re told that all this money is being used to create jobs and stimulate prosperity.

9
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
Those Members who don’t read English might like to look at Frédéric Bastiat

10
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
on the question of creating jobs, the question of seen and unseen costs.

11
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
Every euro that we take out of the private sector to create jobs is a euro

12
00:00:42,000 –> 00:00:44,000
that would have otherwise been spent on creating actual wealth.

13
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
The only jobs we’re creating here are the jobs of people

14
00:00:47,000 –> 00:00:49,000
whose job is to destroy genuine job creation:

15
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
the licensors, the inspectors, the clerks, the compliance officers,

16
00:00:52,000 –> 00:00:57,000
the whole regulatory machine of EU enforcement.

17
00:00:57,000 –> 00:01:00,000
How can we carry on in a system where,

18
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
in order to pay for these constantly rising budgets,

19
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
simply in the time that I’ve been speaking

20
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
my constituents have handed over something like 120 000 pounds?

21
00:01:10,000 –> 00:01:13,000
So I’m gonna stop speaking and sit down.

22
00:01:14,000 –> 00:01:19,000
euroSEPTIK.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz