Dan Hannan: Raději EFTA než EU

Přepis, čeština:
1
00:00:03,000 –> 00:00:08,000
Jaké jsou nejbohatší země Evropy, nebo raději, země s nejbohatšími obyvateli v Evropě?

2
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
Díval jsem se na data OECD a v roce 2008

3
00:00:11,000 –> 00:00:17,000
což je poslední rok, za který jsou údaje, země, které nejvíce prosperují

4
00:00:17,000 –> 00:00:22,000
jsou členy Evropského sdružení volného obchodu – navzdory všemu, čemu prošly!

5
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
Navzdory bankovní krizi, která nepoměrně více zasáhla Švýcarsko a Island,

6
00:00:27,000 –> 00:00:33,000
příjem na člověka v těchto zemích je 214 % toho, co v EU.

7
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
Obyvatelé zemí Společenství volného obchodu jsou dvakrát bohatší, než lidé z EU!

8
00:00:38,000 –> 00:00:45,000
Proč tomu tak je? Může to mít něco společného, že si vzali to dobré z EU,

9
00:00:45,000 –> 00:00:51,000
jsou členy volného trhu a jeho 4 svobod – volný pohyb zboží a služeb, lidí a kapitálu

10
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
ale neúčastní se společné rybářské a zemědělské politiky,

11
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
kontrolují vlastní hranice a určují, kdo je může překročit,

12
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
stanovují vlastní standardy lidských práv a kontrolují své zdroje energie

13
00:01:02,000 –> 00:01:07,000
a mohou nakupovat a prodávat z okolních zemí bez společné celní politiky EU.

14
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
Nemohla by naše země, Velká Británie, dosáhnout nečeho aspoň tak dobrého,

15
00:01:11,000 –> 00:01:15,000
jako 7 milionů Švýcarů a 4 miliony Norů?

16
00:01:15,000 –> 00:01:18,000
Je nás 60 milionů, podnikavých a obchodu otevřených lidí,

17
00:01:18,000 –> 00:01:21,000
národa, jehož energie se dotkla každého kontinentu.

18
00:01:21,000 –> 00:01:28,000
Jistě bychom to dokázali dělat stejně dobře, v našem vlastním zájmu.

Přepis, angličtina:
1
00:00:03,000 –> 00:00:08,000
which are the richest countries in Europe, or rather, the countries with the wealthiest citizens in Europe?

2
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
I was looking at the OECD data the other day and in 2008,

3
00:00:11,000 –> 00:00:17,000
which is the latest year we have figures for, the countries that are most prosperous

4
00:00:17,000 –> 00:00:22,000
are the members of the European Free Trade Association – despite everything they have gone through!

5
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
Despite a banking crisis that disproportionately impacted Switzerland and Iceland

6
00:00:27,000 –> 00:00:33,000
income per head in the EEA countries is 214% of what it is in the European Union.

7
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
These guys in EFTA are twice as rich as the citizens of the EU Member States!

8
00:00:38,000 –> 00:00:45,000
Why is that? Let me suggest that it might have something to do with the deal that they have struck with the European Union

9
00:00:45,000 –> 00:00:51,000
where they are in the free market, in the four freedoms – free movement of goods and services and people and capital

10
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
but they are outside the common fisheries policy and outside the common agricultural policy,

11
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
they control their own borders and determine who can cross them,

12
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
they settle their own human rights issues, they control their own energy reserves

13
00:01:02,000 –> 00:01:07,000
and they can buy and sell to third countries without being subject to the common external tariff.

14
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
Could not our country, the United Kingdom, achieve something at least as good

15
00:01:11,000 –> 00:01:15,000
as what seven million Swiss and four million Norwegians have achieved?

16
00:01:15,000 –> 00:01:18,000
We are a nation of 60 million, a trading, enterprising nation,

17
00:01:18,000 –> 00:01:21,000
a nation whose colonising energies have touched every continent.

18
00:01:21,000 –> 00:01:28,000
Surely we could do just as well running our own affairs in our own interest.