Dan Hannan: Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra?

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan, europoslanec za Konzervativní stranu Velké Británie

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Pan Hannan.

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
Pane předsedající, debatujeme tady roli demokratizace

4
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
v externích politikách Evropské unie,

5
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
ale zkuste si představit, pro účely této debaty, že by to bylo naopak.

6
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
Představte si, že by sem přijela delegace z Kuby, Íránu nebo Sýrie

7
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
a podávala zprávu o stavu demokracie v Evropské unii.

8
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
Co by zjistili?

9
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
Viděli by, že tady unikátním způsobem,

10
00:00:27,000 –> 00:00:32,000
koncentrujeme moc v nevolené vládě 27 jmenovaných komisařů,

11
00:00:32,000 –> 00:00:37,000
kteří bizarně také mají významné zákonodárné pravomoci.

12
00:00:37,000 –> 00:00:39,000
Viděli by, že máme bezmocný kývající parlament.

13
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
Viděli by, že tu máme soud, který opakovaně rozhoduje na základě toho,

14
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
co si myslí, že by právo mělo říkat, namísto toho, co právo ve skutečnosti říká.

15
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
Viděli by, že jsme připraveni odpálkovat výsledky referend

16
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
a chovat se k veřejnému mínění jako k překážce, kterou je nutno překonat,

17
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
než jako k důvodu, abychom změnili směr.

18
00:00:56,000 –> 00:01:00,000
Ale než zajdu dále, odkázal bych kolegy na Lukášovo evangelium,

19
00:01:00,000 –> 00:01:02,000
kapitolu 6, verš 41:

20
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
‘Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ,

21
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ?’

22
00:01:11,000 –> 00:01:17,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. MEP for South East England

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Mr Hannan.

3
00:00:06,000 –> 00:00:08,000
President, we’re debating the role of democratisation

4
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
in the European Union’s external policies,

5
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
but just imagine, for the sake of argument, that it was the other round.

6
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
Imagine that there was a delegation coming here from Cuba or from Iran or from Syria

7
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
and reporting on the state of democracy in the European Union.

8
00:00:22,000 –> 00:00:24,000
What would they find?

9
00:00:24,000 –> 00:00:27,000
They would see that, uniquely,

10
00:00:27,000 –> 00:00:32,000
we concentrate power in an unelected executive of 27 appointed Commissioners,

11
00:00:32,000 –> 00:00:37,000
who also bizarrely have substantive legislative powers.

12
00:00:37,000 –> 00:00:39,000
They would see that we have a rubber-stamp parliament.

13
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
They’d see we have a court which repeatedly rules on the basis

14
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
of what it thinks the law ought to say, rather than what the law in fact says.

15
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
They would see that we are ready to swat aside referendum results

16
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
and to treat public opinion as an obstacle to overcome,

17
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
rather than as a reason to change direction.

18
00:00:56,000 –> 00:01:00,000
But before going any further, I would refer colleagues to the Gospel of St Luke,

19
00:01:00,000 –> 00:01:02,000
Chapter 41:

20
00:01:02,000 –> 00:01:05,000
‘And why beholdest thou the mote that is in thy brother’s eye,

21
00:01:05,000 –> 00:01:09,000
but perceivest not the beam that is in thine own?’

22
00:01:11,000 –> 00:01:17,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz