Alex Tabarrok: Proč je euro takové nemastné neslané?

“Nebyla tam žádná společná kultura. Nebyla tam žádná společná identita. Nebyly tu žádné společné ideje, které by mohlo ve svém designu euro vyjadřovat. Takže v estetice možná máme malého předchůdce, malou předpověď některých ekonomických problémů eura.”

Video je součástí výborného kursu Krize eurozóny na MRUniversity.

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
V této lekci si oddychněme od ekonomie

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
a popovídejme si o estetice.

3
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
O estetice eura. Proč je euro takové nemastné neslané?

4
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
Podívejme se na některé měny, které euro nahradilo.

5
00:00:14,000 –> 00:00:19,000
Na této krásné bankovce z Rakouska je jeden ze zakladatelů kvantové fyziky,

6
00:00:19,000 –> 00:00:23,000
Erwin Schrödinger. Je Schrödingerova kočka naživu, nebo je Schrödingerova kočka mrtvá?

7
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
Super.

8
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
Tady je můj osobní favorit, protože je na ní ekonom,

9
00:00:29,000 –> 00:00:34,000
zdrcující kritik Karla Marxe, Eugen von Böhm-Bawerk.

10
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
Na jedné z německých marek byl Carl Gauß, tvůrce normálního rozdělení.

11
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
Také se mu říká Gaußovo rozdělení.

12
00:00:43,000 –> 00:00:49,000
A podívejte, tady je, Gaußovo rozdělení. Není to úžasné?

13
00:00:49,000 –> 00:00:53,000
A tady máme samozřejmě italskou liru.

14
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
Na ní jsou, žádné překvapení, krásné ženy. Nádhera.

15
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
A teď to porovnejme s eurem. Tohle je 200€ bankovka.

16
00:01:02,000 –> 00:01:06,000
Nevím… jsou to dveře? Naprostá nuda.

17
00:01:06,000 –> 00:01:08,000
Co tam máme dál?

18
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Tady je další eurobankovka, možná ta nejmíň výrazná a nejnudnější z nich všech.

19
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
Na líci je nějaká budova. Ale ta budova by mohla být kdekoliv.

20
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
Pokud ve skutečnosti není nikde.

21
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
Všimněte si té nemastnosti, neslanosti a té nudnosti eura.

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
To nebyla chyba designu, to byla jeho přednost.

23
00:01:25,000 –> 00:01:28,000
Nechtěli na euro dát Gauße,

24
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
protože Gauß byl vnímaný jako Němec, ne jako Evropan.

25
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
Nebyla tam žádná společná kultura. Nebyla tam žádná společná identita.

26
00:01:37,000 –> 00:01:43,000
Nebyly tu žádné společné ideje, které by mohlo ve svém designu euro vyjadřovat.

27
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
Takže v estetice možná máme malého předchůdce,

28
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
malou předpověď některých ekonomických problémů eura.

29
00:01:53,000 –> 00:02:01,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
In this talk, let’s take a break from economics

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
and talk a little bit about aesthetics.

3
00:00:06,000 –> 00:00:09,000
The aesthetics of the euro. Why is the euro so bland?

4
00:00:09,000 –> 00:00:12,000
Let’s take a look at some of the currencies that the euro replaced.

5
00:00:14,000 –> 00:00:19,000
This beautiful note from Austria features one of the founders of quantum physics,

6
00:00:19,000 –> 00:00:23,000
Erwin Schrödinger. Is Schrödinger’s cat alive, or is Schrödinger’s cat dead?

7
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
Very cool.

8
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
Here’s a favorite of mine because it features an economist,

9
00:00:29,000 –> 00:00:34,000
the devastating critic of Karl Marx, Eugen von Böhm-Bawerk.

10
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
One of the Deutschmarks featured Carl Gauß, creator of the normal distribution.

11
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
Also called the Gaussian distribution.

12
00:00:43,000 –> 00:00:49,000
And look, there it is, the Gaussian distribution. Isn’t that awesome?

13
00:00:49,000 –> 00:00:53,000
And here of course, we have an Italian lira.

14
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
Featuring, no surprise, beautiful women. Wonderful.

15
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
Now, let’s compare with the euro. Tis is the 200 € note.

16
00:01:02,000 –> 00:01:06,000
I don’t know… is that a doorway? Totally boring.

17
00:01:06,000 –> 00:01:08,000
What else do we have?

18
00:01:08,000 –> 00:01:12,000
Here’s another euro note, perhaps the most bland and boring of them all.

19
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
Some kind of a buliding on the front. But this building could be anywhere.

20
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
Unless it’s really nowhere.

21
00:01:19,000 –> 00:01:22,000
Notice, however, the blandness, the boringness of the euro.

22
00:01:22,000 –> 00:01:25,000
This wasn’t a desing bug, it was a design feature.

23
00:01:25,000 –> 00:01:28,000
They didn’t wann put Gauß on the euro

24
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
because Gauß was perceived as a German, not as a European.

25
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
There was no common culture. There was no common identity.

26
00:01:37,000 –> 00:01:43,000
There was no common ideas which the euro in its design could express.

27
00:01:43,000 –> 00:01:46,000
So perhaps in aesthetics, we have a little precursor,

28
00:01:46,000 –> 00:01:51,000
a little prediction of some of the economic problems of the euro.

29
00:01:53,000 –> 00:02:01,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz